د پکتیا پوهنتون علمي کادري بستونه

 

 

بست کادری پوهنتون پکتیا                                     

 

شماره بست1

دیپارتمنتسیول

LOCATION: پکتیا

مدت وظیفهLong Term

نوع وظیفهFull Time

تاریخ اختتامجمعه, حمل 30, 1398

شرح

پوهنتون پکتیا در سال1398برای بارسوم در رشته های ذيل به سويه ماستر/داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری

دیپارتمنت :  سیول                            یک بست

  متقاضيان ازتاريخ۱۵حمل 1398 الی۳۰حمل1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون پکتیا در سال1398برای بارسوم در رشته های ذيل به سويه ماستر/داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری

دیپارتمنت :  سیول                            یک بست

  متقاضيان ازتاريخ۱۵حمل 1398 الی۳۰حمل1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون پکتیا در سال1398برای بارسوم در رشته های ذيل به سويه ماستر/داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری

دیپارتمنت :  سیول                            یک بست

  متقاضيان ازتاريخ۱۵حمل 1398 الی۳۰حمل1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون پکتیا در سال1398برای بارسوم در رشته های ذيل به سويه ماستر/داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری

دیپارتمنت :  سیول                            یک بست

  متقاضيان ازتاريخ۱۵حمل 1398 الی۳۰حمل1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون پکتیا در سال1398برای بارسوم در رشته های ذيل به سويه ماستر/داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری

دیپارتمنت :  سیول                            یک بست

  متقاضيان ازتاريخ۱۵حمل 1398 الی۳۰حمل1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.