د لوړو زده کړو وزارت د رهبري شورا د پرېکړې پر بنسټ د سړو سیمو تحصیلي کال او سمستر په 1399/وري/03 نېټه پیل کيږي درانه مسؤلین او محصلان د خبر وي.

د لوړو زده کړو وزارت د رهبري شورا د پرېکړې پر بنسټ د سړو سیمو تحصیلي کال او سمستر په 1399/وري/03 نېټه پیل کيږي درانه مسؤلین او محصلان د خبر وي.

No photo description available.