دکرنی پوهنځی سرپرست ریس پوهنیار محمد ایوب داودزی وټاکل شو!

پوهنیار محمدایوب داودزی  د کرنې پوهنځي سرپرست رييس شو
.