د پکتیا پوهنتون له طب پوهنځي څخه (۴۴) تنه محصلین فارغ او د ټولنې خدمت ته وړاندې شول.

coming soon