د افغانستان د دفاع وزارت د استخباراتو او کشف معاون عبدالخالق، د دفاغ وزارت حقوقي معاون محمدنبي طوفان او ۲۰۳ تندر قول اوردو قوماندان تورن جنرال شعور ګل د پکتیا پوهنتون رییس د ده د ښوکړنو له امله تقدیر کړ.

coming soon