بست کادر علمی پوهنتون پکتیا

شماره بست: 1
دیپارتمنت: کمپیوترساینس LOCATION: پکتیا 
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: پنجشنبه, سنبله 1, 1397
شرح
پوهنتون پکتیا درسال 1397برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر/ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد. 
پوهنحی تعلیم وتربیه 
دیپارتمنت : کمپیوترساینس یک بست
متقاضيان ازتاريخ ۱۰ اسد 1397 الی 10 سنبله 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بست کادر علمی پوهنتون پکتیا
شماره بست: 2
دیپارتمنت: مهندسی
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: چهارشنبه, اسد 24, 1397
شرح
پوهنتون پکتیا درسال 1397برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر/ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد. 
پوهنحی انجنیری 
دیپارتمنت : مهندسی دو 2 بست
متقاضيان ازتاريخ ۱۰ اسد 1397 الی ۲۴ اسد 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.