دا یې هم بل غوړ خبر

 

دا یې هم بل غوړ خبر 
پکتیاپوهنتون کې به انشاالله چې ډېر ژر د ای ټي سنټر لپاره د سولر بریښنا چمتو کولو کار هم شروع شي. د دې پروژې څه موده وړاندې قرارداد شوی و او د قانوني پروسیجر له طی کولو یې دا دی د کار شروع کولو مکتوب هم راورسېد.
په دې پروژه به نږدې (۱۱۷۸۰۰۰۰) افغانۍ د لوړو زده کړو وزارت او نړیوال بانک له طرفه مصرف شي، چې په دوو مياشتو کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وړاندې شي. د دې پروژې له تکمیلیدو سره سم به د پوهنتون ای ټي سنټر خپله (۲۴) ساعته بریښنا ولري او پوهنتون کې به شپه ورځ انټرنیټ موجود وي.
اداره

دا یې هم بل غوړ خبر 
پکتیاپوهنتون کې به انشاالله چې ډېر ژر د ای ټي سنټر لپاره د سولر بریښنا چمتو کولو کار هم شروع شي. د دې پروژې څه موده وړاندې قرارداد شوی و او د قانوني پروسیجر له طی کولو یې دا دی د کار شروع کولو مکتوب هم راورسېد.
په دې پروژه به نږدې (۱۱۷۸۰۰۰۰) افغانۍ د لوړو زده کړو وزارت او نړیوال بانک له طرفه مصرف شي، چې په دوو مياشتو کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وړاندې شي. د دې پروژې له تکمیلیدو سره سم به د پوهنتون ای ټي سنټر خپله (۲۴) ساعته بریښنا ولري او پوهنتون کې به شپه ورځ انټرنیټ موجود وي.
اداره