خبرتيا

خبرتيا
د پکتيا پوهنتون لاندې پوهنځيو او محصلانو بدل اعاشه حواله شوې ده.
د لاندې جدول په اساس محصلان کولی شي چې بدل اعاشه د عزیزي بانک او د پوهنتون په داخل کې د ATM ماشين څخه واخلي.
۱- د طب پوهنځي د دویم صنف څخه تر پنځم صنف پورې محصلان
۲- د حقوقو پوهنځي دویم څخه تر څلورم ټولګي پورې محصلان
۳-زراعت، تعلیم و تربیه، انجینري، ادبیات او اقتصاد پوهنځيو له درېیم ټولګي څخه څلورم ټولګي پورې محصلان.
د پاتې پوهنځيو اول او دویم صنفونو بدل اعاشه به نږدې ورځو کې حواله شي.
اداره.