کارمندني خبرتیا:

کارمندني خبرتیا:
د دولت د لوړو اهدافو د تطبیق په منظور د پکتیا پوهنتون لاندې درې (4) رتبې بستونه د ازاد رقابت له لارې اعلان ته سپارل کیږي.
1- د حقوقي کلنیک عمومی مدیریت، څلورم رتبه بست، یو بست
2-د تدریسي عمومي مدیریت څلورم رتبه بست، یو بست
3- د جندر مدیریت څلورم رتبه بست د خویندو لپاره، یو بست.
په شرایطو وړ کسان کولای شی چې د اعلان د نشر څخه (1397/8/28) تر 1397/9/14) نېټې پورې د کارموندنې خاصې فورمې د پکتیا پوهنتون له بشري سرچینو لوی مدیریت څخه لاسته راوړي او یا هم د لاندې ویب سایت له لارې فورمونه لاسته راوړي.
www.mohe.gov.af
له دقیق ډکولو څخه وروسته دې یا هم اداري ته وسپاري او یا دې په لاندې بریښنالیک راولېږي.
(almaspaiman545@gmail.com)ه

(0775778125/ 0744423755)
په درنښت
اعلان کاریابی

ه منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وسپردن کار به اهل آن در مورد اصلاح یک اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش، ریاست پوهنتون پکتیا به تعداد (3) بست رتبه (چهارم) اداری خویش را در معرض اعلان رقابتی میگذارد.
1- مدیریت عمومی کلینیک آمورش حقوقی بست رتبه چهارم (1) بست
2- مدیریت عمومی تدریسی بست رتبه چهارم (1) یک بست
3- مدیریت عمومی انکشاف مسلکی استادان و امور جندر بست رتبه چهارم از طبقه اناث(1) بست
افراد واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی بست های متذکره را از تاریخ:1397/8/28- الی 1397/9/14- از مدیریت عمومی منابع بشری پوهنتون پکتیا دریافت نموده و یاهم از طریق ویب سایت های ذیل :
www.mohe.gov.af
دریافت نموده، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود تسلیم دهی اسناد به ایمیل آدرس ذیل (almaspaiman545@gmail.com) ارسال نمایند، در صورت ضرورت به شماره های 0775778125/ 0744423755) تماس گرفته معلومات حاصل نمایند. بااحترام

: