مننه او کور ودانی

 

مننه او کور ودانی
د پکتیا پوهنتون لپاره د لیلیې دوه پنځه منزله تعمیرونه چې د درې زره شاٶخوا زده کړيالانو ظرفيت به ولري د هېواد محبوب ولسمشر له خپلې ځانګړې بودجې جوړوي او څو ورځو کې به یې د بنسټ ډبره هم کېښودل شي.
دې برخه کې له محبوب ولسمشر او د ولسمشر ځانګړي سکرتر عبدالرحيم ځیرک صیب او د پکتيا له درانه والي څخه ځانګړې او نړۍ نړۍ مننه کوم چې ځانګړې توجه یې کړې او ډېرې هلې ځلې یې کړې دي. 
کور یې ودان، ډوډۍ یې ګرمه او د اوبو ګړي یې یخ اوسه
کاپي 
پوهنمل دوکتور سيدولي جلالزی
 

پکتيا پوهنتون رييس

مننه او کور ودانی
د پکتیا پوهنتون لپاره د لیلیې دوه پنځه منزله تعمیرونه چې د درې زره شاٶخوا زده کړيالانو ظرفيت به ولري د هېواد محبوب ولسمشر له خپلې ځانګړې بودجې جوړوي او څو ورځو کې به یې د بنسټ ډبره هم کېښودل شي.
دې برخه کې له محبوب ولسمشر او د ولسمشر ځانګړي سکرتر عبدالرحيم ځیرک صیب او د پکتيا له درانه والي څخه ځانګړې او نړۍ نړۍ مننه کوم چې ځانګړې توجه یې کړې او ډېرې هلې ځلې یې کړې دي. 
کور یې ودان، ډوډۍ یې ګرمه او د اوبو ګړي یې یخ اوسه
کاپي 
پوهنمل دوکتور سيدولي جلالزی
پکتيا پوهنتون رييس