خبرتیا!

خبرتیا!
پکتیا پوهنتون او لوړو زده کړو وزارت کې ډیپلومونه شتون نلري, شاید تر دریو میاشتو ځنډ وروسته له خارج څخه ډیپلومونه را ورسیږي, تر هغه وخته به فارغینو ته په انګلیسي ژبه Certifacate چې د معنوي لحاظه د ډیپلوم ارزښت لري وویشل شي.
درنښت