خبرتیا!

خبرتیا!
د 1398 کال کانکور ازموینې ګډونوالو په خبرتیا رسول کیږي چې ددوی کارتونه پوهنې ریاست ته استول شويدی.
د پکتیا پوهنې ریاست له چمتووالی څخه وروسته به تاسو ته د خپلو ښوونځیو لخوا وویشل شي.

اطلاعیه!
کارت شمولیت در امتحان کانکور سال 1398 به ریاست معارف ولایت پکتیا مواصلت ورزیده دواطلبان کارت های خود را از لیسه های مربوطه شان به دست آورده می توانند.
منتظر اطلاعیه و آماده ګی ریاست معارف ولایت پکتیا باشید.