استاد رحمت الله لیوال د حقوقو اوسیاسي علومو مرستیال او تکړه استاد ده خدای ج د اوږد عمر ورکړي.

استاد رحمت الله لیوال د حقوقو اوسیاسي علومو مرستیال او تکړه استاد ده خدای ج د اوږد عمر ورکړي.
جناب لیوال صیب افرین د ستا په والدینو شي چې په خورا لوړه روحیه او عالي احساس یې روزلی یې موږ مطمین یو چې په دې خاوره کې ډېر پاک وروڼه شته او د حق په ښکاره کولو او خلکو ته په رسولو کې به ځان له نورو مخکې ساتي.

ورور منندوی د یو او د احسان د پوروړي یو

Image may contain: 1 person, outdoor