د پکتیا پوهنتون علمي کادري بستونه

د پکتیا پوهنتون علمي کادري بستونه

د بست شمېره1

څانګهسیول

LOCATION: پکتیا

د دندې مودهLong Term

د دندې ډولFull Time

د پای نېټهجمعه, وری 30, 1398

Description

د پکتیا پوهنتون۱۳۹۸ کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور، ماسټر او یا لېسانس په کچه علمي کادر ته اړتیا لري.

1-    انجنیري پوهنځی

         ودانیزه  څانګه :                              (۱) بست بیا ځلې

داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۸ د وري ۱۵ څخه د ۱۳۹۸د وري تر ۳۰ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصلي ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د همدې اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

 

لنډیز

د پکتیا پوهنتون۱۳۹۸ کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور، ماسټر او یا لېسانس په کچه علمي کادر ته اړتیا لري.

1-    انجنیري پوهنځی

         ودانیزه  څانګه :                              (۱) بست بیا ځلې

داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۸ د وري ۱۵ څخه د ۱۳۹۸د وري تر ۳۰ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصلي ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د همدې اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

دندی او مسؤلیت

د پکتیا پوهنتون۱۳۹۸ کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور، ماسټر او یا لېسانس په کچه علمي کادر ته اړتیا لري.

1-    انجنیري پوهنځی

         ودانیزه  څانګه :                              (۱) بست بیا ځلې

داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۸ د وري ۱۵ څخه د ۱۳۹۸د وري تر ۳۰ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصلي ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د همدې اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

زده کړی

د پکتیا پوهنتون۱۳۹۸ کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور، ماسټر او یا لېسانس په کچه علمي کادر ته اړتیا لري.

1-    انجنیري پوهنځی

         ودانیزه  څانګه :                              (۱) بست بیا ځلې

داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۸ د وري ۱۵ څخه د ۱۳۹۸د وري تر ۳۰ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصلي ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د همدې اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

د تسلیمول لارښود

د پکتیا پوهنتون۱۳۹۸ کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور، ماسټر او یا لېسانس په کچه علمي کادر ته اړتیا لري.

1-    انجنیري پوهنځی

         ودانیزه  څانګه :                              (۱) بست بیا ځلې

داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۸ د وري ۱۵ څخه د ۱۳۹۸د وري تر ۳۰ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصلي ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د همدې اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.