خبرتیا

خبرتیا
د پکتیاپوهنتون لیلیې لپاره اشپزخانه او طعام خوري جوړېږي، تعمیر یې په قرارداد ورکول کېږي او د وزارت له خوا اعلان ته سپارل شوی، هیله ده چې علاقه مند شرکتونه پکې ګډون وکړي.
دا پوهنتون د ټولوکور دی او د پروژو برخه کې له تدارکاتو تر عملي کار او بشپړېدو پورې یې کیفیت ته ژمن یو او له شرکتونو مو هم هیله ده چې د یوه مثبت رقابت لپاره د ولس دې کور کې کار ته را ودانګي.
نور جزیات په مکتوب کې ولولئ.
اداره