تاریخچه

 

تاریخچه

د کرنې پوهنځی د پکتیا پوهنتون په چوکاټ کې په کال  ۱۳۸۳ل .کې تاسیس شوه په لومړی سر کې عمومی وه او په ۱۳۸۶کال کې د اګرانومی څانګه جوړه او په کال ۱۳۸۷ ل. کې څلور څانګې اګرانومی ، کرنیزاقتصاد او توسعه،باغداری اوعلوم حیوانی جوړی اوپه کال ۱۳۸۹ ل.کې دځنګلونواوطبیعی مناپعوڅانګه هم جوړه شوه ه او په ۱۳۹۱  ل. کال کې د کرنیزی انجنیری څانګه تاسیس شوه اوپه روان کال ۱۳۹۲ ل.کې د نباتاتودساتنی څانګه فعاله شوه او د مګړی اووه فعاله دیپارتمنتونه اګرانومی ، کرنیزاقتصاد او توسعه ،باغداری ،علوم حیوانی، کرنیزی انجنیری او د نباتاتودساتنی لری. او په پورته یاد شوو څانګو کې متخصصین او مسلکې کادرونه د لیسانس په کچه روزی.