موخه اوماموریت

موخه اوماموریت

پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي موخې

عمومي موخه:

د یوداسي علمي کړنلاري جوړول چې په مټ یې وړاومناسب د روغتیا پالني او درملني  پوهه اومهارتونه په پوره امانت دارۍ سره د ایم ډي سند اخستونکو طبیبانو ته  ولیږدول شي اوهمدارنګه د کیفیت اوکمیت له پلوه د طب پوهنځي تحصیلي کچه لوړه شي.

ځانګړې موخې :

۱-  له مهال ویش سره سم د انساني وجود نورمال جوړښت،ودي،دندو، دوراني او پرله پسي عملیو (امبریولوژي، بیوشیمي ،اناتومي،هستولوژي،فزیولوژي)په اساسي او بنسټیز ډول زده کړه.

۲- د ساده اوپیچلو ناروغیوحالتونود تشخیص اودرملني لپاره دسیستمونو،غړو، انساجو اوحجراتو د غیر نورمالي حالتونو، دندو ، جوړښت او لاملونو(مایکروبیولوژي ،پتالوژي ، فارمکولوژي ) بنسټیز زده کړه  .

۳- د ټاکل شوي مهال ویش سره سم د تاریخچې اخیستلو، فزیکي ، راډیولوژي او لابراتواري معایناتو د پوهې او مهارتونو د زده کړې په مټ د روغتیایي ستونزو د پیژندلو او حلولو وړتیا پیداکول ، د ناسم حالت درک، د تشخیص کړنلاره برابرول، او د درملني پلان جوړول ،او یا په بله ژبه د ناروغ یا ماډل په سر ټولو کلینیکي مضامینو تدریس او تطبیق.

۴- ناروغیو تشخیص تداوي او څیړنو په منظور د نویو ساینسي میتودنو زده کړه یا په بله ژبه دطبي ستونزو دحل په منظور د کره شواهدو د استدلال اوتوجیه کولو لپاره د نشر شویو څیړنو د پیدا کولو  او نتایجو نه سمه ګټه اخستل .

۵- دانسا ني روغتیا څرنګوالی،ساتنه،پیاوړتیا،د ناروغیو پیښیدو کچي،د ژوند پړوانو،ټولنیز،اروایي، تغذیوي او اپیدمیولوژیک فکتورنو، جنس او جنیتیکي ځانګړتیاوو ،کلتور او مذهب د اغیزو پژندلو ،دروغتیایي پاملرني ،ځان ساتني،بیارغوني او په محلي، ملي او نړیوال کچه دعامي روغتیا ساتني بنسټیزه پوهه(طب وقایه )ترلاسه کول.

۶- دتدریسي پروګرامونوپه ترڅ کې د ناروغانو او هم مسلکانو سره د مسلکي ښوونو،انساني، طبي اخلاقي،دیني اوکلتوري ارزښتونو اونورمونو سره سم چلند زده کول .

۷- د نورو اړینو مضامینو دپروخت تدریس او مهال ویش(پارامیډیک) څخه ډاډ ترلاسه کول.

۸- د تدریسي اوعملي پروګرامونو دپلانونو ډیزان کولو او تطبیقولو په برخه کې د بشري سرچینو پرمختګ او دهغوئ ظرفیتونو ته وده ورکول .

 

په درنښت

پوهیالی مایل خان منګل

د طب پوهنځی سرپرست