جراحی ډيپارټمنټ

د جراحي ديپارتمنت:

د جراحي دديپارتمنت په جوړښت کې ۵ تنه استادان د عمومي جراحي، صدري جراحي، عصبی جراحی، غوږ او پوزې ، سترګې، يورولوژي، ارتوپيدي ، راديولوژي، نسايي ولادي اوعدلی طب د مضامينو په تدریس بوخت دي. ښاغلي نوماند پوهيالی داکتر بنارس اکبر د دغه ديپارتمنت د شيف (آمر) په توګه دنده تر سره کوي.