تشکیلاتي جوړښت

•د پوهنځي رئيس
•پوهيالیی داکتر محمد ناصر سباوون
•د پوهنځي معاون
•پوهيالی داکتر نورمحمد ولی توتاخيل
•تدریسی مدیریت
•اجرائيه مديريت
•عتيق الله روشن
•لابرانت  شمس الحق
•تدریسي لوی مديريت
•احمد الله توتاخيل
•د پارکلينک ديپارتمنت شف
•نامزد پوهيالی داکتر ميرضياء الرحمن
•استاد
•پوهيالی داکتر محمد شفيع
•استاد
•پوهيالی داکتر نورمحمد ولی توتاخيل
•استاد
•پوهيالی داکتر محمد ناصر سباوون
•استاد
•نامزد پوهيالی داکتر محمد رحمن
•استاد
•نامزد پوهيالی داکتر عبدالقهار
•استاد
•نامزد پوهيالی داکتر احسان الدين
•د جراحی ديپارتمنت شف
•نامزد پوهيالی داکتر بنارس اکبر
•استاد
•پوهايالی داکتر خان محمد منګل
•استاد
•نامزد پوهیالی داکتر نازدانه پکتياوال
•استاد
•نامزد پوهيالی داکتر محمد رحمن
•استاد
•نامزد پوهيالی داکتر ولی خان اوريا خيل
•د داخلې ديپارتمنت
•پوهیالی داکتر نصرت الله شینواری
•استاد
•پاوهيالی داکتر خالد اکبری
•استاد
•پوهيالی داکتر عبدالباری ساپی
•استاد
•پوهيالی داکتر امان الله عارفزی
•استاد
•نامزد پوهنيار فضل حليم توتاخيل
•استاد
•نامزد پوهيالي محمد شریف فرقانی
•استاد
•نامزد پوهيالی داکتر محمد اکمل
•استاد
•پوهيالی داکتر اختر محمد توتاخيل
 
 

د پوهنځي د علمي شورا جوړښت:

د طب پوهنځي د علمي شورا په جوږښت کې د طب پوهنځي ۱۱ تنه استادن برخه لري. چې نوملړ يې په لاندې ډول ده.

۱ ـ پوهيالی ډاکتر نصرت الله شينواری ( د شورا منشي)

۲ – پوهيالی داکتر محمد ناصر سباوون

۳ ـ پوهيالی داکتر محمد شفيع شريف

۴ ـ پوهيالی داکتر نور محمد ولی توتاخيل

۵ ـ پوهيالی داکتر عبدالباری ساپی

۶- پوهيالی داکتر خالد اکبری

۷ـ نوماند پوهيالی داکتر میر ضیاء الرحمن محرابی

۸- نوماند پوهیالی داکتر ولی خان اوریاخيل

۹- نوماند پوهيالی داکتر بنارس اکبر

۱۰- نوماند پوهيالی داکتر محمد رحمن

۱۱- پوهيالی داکتر امان الله عارف زی