کتابتون

 

دهغو کتابونو لست اونومونه چی پکتیا پوهنتون دطب پوهنځی کتابتون سره دنوروپوهنتونو، دپوهنتون عمومی کتابتون او یا دنورو موسیسو لخوا مرسته شوی دی په لاندی ډول دی .

 

۱- پکتیا پوهنتون عمومی کتابتون سره د ډاکتر یحی وردګ لخوا دمرسته شویو کتابونو له جملی څخه   (  ۳۲۲۵  )جلده کتابونه دطب پوهنځی کتابتون ته تسلیم شوی دی .

۲ - پکتیا پوهنتون عمومی کتابتون څخه (  ۴۷۵  )جلده کتابونه دطب پوهنځی کتابتون ته تسلیم شوی دی .

۳ - پکتیا پوهنتون عمومی کتابتون څخه (  ۲۳۰۲  )جلده کتابونه دطب پوهنځی کتابتون ته تسلیم شوی دی .

۴ - پکتیا پوهنتون عمومی کتابتون څخه ( ۴۹۸ )جلده کتابونه دطب پوهنځی کتابتون ته تسلیم شوی دی .

۵- د Book  With  Wing   موسیسی لخوا (۹۲) جلده دانګلیسی کتابونه دطب پوهنځی له کتابتون سره مرسته شوی دی .

۶- د  Asia  Foundation  لخوا دطب پوهنځی له کتابتون سره ( ۲۶۵ ) جلده دانګلیسی کتابونه مرسته شوی دی .

۷- دخوست شیخ زاید پوهنتون لخوا د طب پوهنځی له کتابتون سره (  ۲۹۵ ) جلده طبی کتابونه مرسته شوی دی .

۸- ننګرهار پوهنتون دطب پوهنځی استاد پوهاند داکتر حفیظ الله اپریدی لخوا دطب پوهنځی سره دانتانی ناروغی 

(  ۶۰ ) جلده کتابونه مرسته شوی دی .

 

دپورته ذکر شویو مختلف النوعه انګلیسی ، پښتو او دری کتابونو عمومی مجموعه  چی (    ۷۲۱۲  ) جلده کتابونه کیږی دطب پوهنځی په کتابتون کی شتون لری او دنوموړو کتابونو لست ددی سره مل دی .

 

 

 

په درنښت

پوهنیار ډاکتر مائېل خان ( منګل )

دطب پوهنځی رییس