داخله ډيپارټمنټ

د داخلې ديپارتمنت:

د داخلې ديپارتمنت په جوړښت کې ۸ تنه استادان د عمومي داخلې، د کوچنیانو داخله، عقلی عصبی، جلدي ، وقايه ،انتاني او تربرکلوز د مضامينو په تدریس بوخت دي. ښاغلی پوهيالی داکتر نصرت الله شينواری د دغه ديپارتمنت د شيف (آمر) په توګه دنده تر سره کوي