داخله ډيپارټمنټ

داخله دیپارتمنت :

د اخلہ  دیپارتمنت  جورښت عبارت د ۹  استادانو حخہ دی او لاندی مضامین پکی تدریس کیری !

داخله عمومی،تنفسی،قلبی،عصبی،عقلی،انتانی، توبرکلوز،داخله اطفال،جلدی، اخلاق علم سلوک.   پوهنیار داکتر شریف فرقانی  داخلہ دیپارتمنت  د مشر پہ  توگہ دندہ اجرا کوی