پاراکلينيک ډيپارټمنټ

پاراکلنیک  دیپارتمنت :

پاراکلینک دیپارتمنت  جوړښت عبارت د ۷ استادانو څخہ دی او لاندی مضامین پکی تدریس کيږی !

اناتومی،فزیالوژی،توکسیکولوژی،هستولوژی،امبریولوژی،بیوشیمی،مایکروبیولوژی،پتالوژی،فارمکولوژی،وقایه،رادیولوژی،جنتیک،بیوفزیک، طبی فزیک ، مالیکولی بیولوژی ،لومرنی مرستی  ،عضوی او غیر عضوی کیمیا ،انگلیسی، اسلامی ثقاقت.پوهنیار داکتر تاج محمد خاکسار  دپاراکلینک دیپارتمنت  د مشر پہ  توگہ دندہ اجرا کوی