تحصیلي نصاب

 

دحقوقو او سیاسي علومو دپوهنځی تحصیلي نصاب

 

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته اداری ودیپلوماسی به سیستم کریدت

سال (سوم و چهارم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

صنف سوم سمسترپنجم

1

حقوق بین الملل عمومی (1)

LA551

اساسی

4

حقوق عامه

4

64

 

 

 

2

حقوق اساسی مقایسوی

LA5152

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

3

اداره ومدیریت (1)

LA553

تخصصی

3

حقوق عامه

3

48

 

 

 

4

تاریخ روابط بین المللی (1)

LA554

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

5

تاریخ عمومی دیپلوماسی (1)

LA5155

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

6

جغرافیای سیاسی

LA556

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

7

سیاست های بین المللی (1)

LA557

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

8

نظام سیاسی اسلام

LA558

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

9

ثقافت اسلامی (5)

LA59

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

10

اداره محلی

LA560

اختیاری

1

حقوق عامه

1

16

 

 

 

11

ریفورم اداری

LA561

حقوق عامه

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

21

 

21

336

 

 

 

 

 

 

 

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

 

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته اداری ودیپلوماسی به سیستم کریدت

سال (سوم و چهارم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

صنف سوم سمسترششم

1

حقوق بین الملل عمومی (2)

LA662

تخصصی

4

حقوق عامه

4

64

 

 

 

2

اداره ومدیریت (2)

LA663

تخصصی

3

حقوق عامه

3

48

 

 

 

3

قانون اساسی

LA664

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

4

تاریخ روابط بین المللی (2)

LA665

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

5

تاریخ عمومی دیپلوماسی (2)

LA666

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

6

سیاست های بین المللی (2)

LA667

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

7

تاریخ روابط خارجی افغانستان

LA668

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

8

جامعه شناسی سیاسی

LA669

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

9

ثقافت اسلامی (6)

LA670

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

10

حکومت وسیاست درشرق میانه

LA671

اختیاری

1

روابط بین المللی

1

16

 

 

 

11

ترمینولوژی سیاسی واداری به زبان خارجی

LA672

حقوق عامه

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

21

 

21

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته اداری ودیپلوماسی به سیستم کریدت

سال (سوم و چهارم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

صنف چهارم سمسترهفتم

1

حقوق جزای بین المللی (1)

LA773

تخصصی

3

حقوق جزا

3

48

 

 

 

2

حقوق بین الملل خصوصی (1)

LA774

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

3

حقوق تجارت بین المللی (1)

LA775

عمومی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

4

حقوق اداری (1)

LA776

تخصصی

3

حقوق عامه

3

48

 

 

 

5

حقوق بشر (1)

LA777

تخصصی

1

حقوق عامه

1

16

 

 

 

6

اصول رهبری

LA778

تخصصی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

7

مسایل سیاسی جهان (1)

LA779

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

8

اصول روابط بین المللی (1)

LA780

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

9

امنیت بین المللی

LA781

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

10

ثقافت اسلامی (7)

LA782

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

11

پیمان های دفاعی بین المللی

LA783

اختیاری

1

روابط بین المللی

1

16

 

 

 

12

علل عقب ماندگی کشورهای رو به انکشاف

LA784

روابط بین المللی

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

21

 

21

336

 

 

 

 

 

 

 

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

 

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته اداری ودیپلوماسی به سیستم کریدت

سال (سوم و چهارم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

صنف چهارم سمسترهشتم

1

حقوق جزای بین المللی (2)

LA885

تخصصی

3

حقوق جزا

3

48

 

 

 

2

حقوق بین الملل خصوصی (2)

LA886

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

3

حقوق تجارت بین المللی (2)

LA887

عمومی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

4

حقوق اداری (2)

LA888

تخصصی

3

حقوق عامه

3

48

 

 

 

5

حقوق دیپلوماتیک وقنسلی

LA889

تخصصی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

6

حقوق بشر (2)

LA890

تخصصی

1

حقوق عامه

1

16

 

 

 

7

مسایل سیاسی جهان (2)

LA8891

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

8

اصول روابط بین المللی (2)

LA892

تخصصی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

9

اصول محاکمات مدنی

LA893

عمومی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

10

ثقافت اسلامی (8)

LA894

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

11

منع گسترش سلاح زره وی

LA895

اختیاری

1

روابط بین المللی

1

16

 

 

 

12

روابط انسانی دراداره

LA896

حقوق عامه

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

21

 

21

336

 

 

 

مجموع کل سمستر

84

 

84

1344

 

 

 

 

 

 

 

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

 

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته قضائی وڅارنوالی به سیستم کریدت

سال (سوم و چهارم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

صنف سوم سمسترپنجم

1

حقوق جزای اختصاصی (1)

LA551

تخصصی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

2

کریمنولوژی (1)

LA552

تخصصی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

3

کریمنالستیک (1)

LA553

تخصصی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

4

تاریخ حقوق جزا (1)

LA554

تخصصی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

5

حقوق فامیل (1)

LA555

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

6

حقوق تجارت (1)

LA556

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

7

حقوق بین الملل عمومی (1)

LA557

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

8

قانون اساسی

LA558

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

9

تحلیل قانون جزا (1)

LA559

اختصاصی

1

حقوق جزا

1

16

 

 

 

10

اصول فقه

LA560

اختصاصی

2

شرعیات

2

32

 

 

 

11

ثقافت اسلامی (5)

LA561

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

12

حقوق جزای مقایسوی

LA562

اختیاری

1

حقوق جزا

1

16

 

 

 

13

اداره محلی

LA563

حقوق عامه

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

21

 

21

336

 

 

 

 

 

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته قضائی وحارنوالی به سیستم کریدت

سال (سوم و چهارم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

صنف سوم سمسترششم

1

حقوق جزای اختصاصی (2)

LA664

اساسی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

2

کریمنولوژی (2)

LA665

تخصصی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

3

کریمنالستیک (2)

LA666

تخصصی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

4

تاریخ حقوق جزا (2)

LA667

تخصصی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

5

حقوق فامیل (2)

LA668

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

6

حقوق تجارت (2)

LA669

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

7

حقوق بین الملل عمومی (2)

LA670

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

8

تحلیل قانون جزا (2)

LA671

تخصصی

1

حقوق جزا

1

16

 

 

 

9

قواعدفقهی

LA672

تخصصی

2

شرعیات

2

32

 

 

 

10

اداره ومدیریت

LA673

عمومی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

11

ثقافت اسلامی (6)

LA674

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

12

روان شناسی جنایی

LA675

اختیاری

1

حقوق جزا

1

16

 

 

 

13

حقوق بانکداری

LA676

حقوق عامه

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

21

 

21

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته قضائی وحارنوالی به سیستم کریدت

سال (سوم و چهارم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

صنف چهارم سمسترهفتم

1

حقوق جزای بین المللی(1)

LA777

اساسی

3

حقوق جزا

3

48

 

 

 

2

اصول محاکمات جزائی (1)

LA778

تخصصی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

3

جزا شناسی (1)

LA779

تخصصی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

4

وکالت دفاع (1)

LA780

تخصصی

1

حقوق جزا

1

16

 

 

 

5

حقوق عینی (1)

LA781

تخصصی

1

حقوق خصوصی

1

16

 

 

 

6

اصول محاکمات مدنی (1)

LA782

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

7

حقوق بین الملل خصوصی (1)

LA783

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

8

حقوق تجارت بین المللی (1)

LA784

عمومی

1

حقوق خصوصی

1

16

 

 

 

9

حقوق اداری (1)

LA785

عمومی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

10

حقوق میراث (2)

LA786

تخصصی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

11

ثقافت اسلامی (7)

LA787

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

12

 اصول قانون گذاری

LA788

اختیاری

1

شرعیات

1

16

 

 

 

13

ترمینولوژی حقوقی به زبان خارجی

LA789

 

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

20

 

20

320

 

 

 

 

 

 

 

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته قضائی وحارنوالی به سیستم کریدت

سال (سوم و چهارم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

 

صنف چهارم سمسترهشتم

1

حقوق جزای بین المللی(2)

LA890

اساسی

3

حقوق جزا

3

48

 

 

 

2

اصول محاکمات جزائی (2)

LA891

اساسی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

3

جزا شناسی (2)

LA892

تخصصی

2

حقوق جزا

2

32

 

 

 

4

وکالت دفاع (2)

LA893

تخصصی

1

حقوق جزا

1

16

 

 

 

5

حقوقعینی (2)

LA894

تخصصی

1

حقوق خصوصی

1

16

 

 

 

6

اصول محاکمات مدنی (2)

LA895

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

7

حقوق بین الملل خصوصی (2)

LA896

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

8

حقوق تجارت بین المللی (2)

LA897

تخصصی

1

حقوق خصوصی

1

16

 

 

 

9

حقوق اداری (2)

LA898

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

10

حقوق میراث (2)

LA899

تخصصی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

11

ثقافت اسلامی (8)

LA8100

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

12

طب عدلی

LA8101

اختیاری

1

حقوق جزا

1

16

 

 

 

13

اخلاق وسلوک حقوقدانان

LA8102

 

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

20

 

20

320

 

 

 

مجموعه کل سمستر

82

 

82

1312

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته عمومی به سیستم کریدت

سال (اول ودوم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

صنف اول سمستراول

1

مبادی حقوق (1)

LA110

اساسی

4

حقوق خصوصی

4

64

 

 

 

2

تاریخ سیاسی جهان (1)

LA111

اساسی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

3

مبانی علم سیاست (1)

LA112

اساسی

3

روابط بین المللی

3

48

 

 

 

4

سازمانهای بین المللی (1)

LA113

اساسی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

5

اساسات حقوق اسلام (1)

LA114

اساسی

2

شرعیات

2

32

 

 

 

6

ثقافت اسلامی (1)

LA115

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

7

زبان خارجی (1)

LA116

پوهنتون شمول

2

ادبیات

2

32

 

 

 

8

مبادی اقتصاد

LA117

اساسی

2

اقتصاد

2

32

 

 

 

9

حقوق رسانه ها

LA118

اختیاری

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

10

کمپیوتر

LA119

کمپیوترساینس

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

20

 

20

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

پوهنتون پکتیا

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته عمومی به سیستم کریدت

سال (اول و دوم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

صنف اول سمستردوم

1

مبادی حقوق (2)

LA220

اساسی

4

حقوق خصوصی

4

64

 

 

 

2

تاریخ سیاسی جهان (2)

LA221

اساسی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

3

مبانی علم سیاست (2)

LA222

اساسی

3

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

4

سازمانهای بین المللی (2)

LA223

اساسی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

5

اساسات حقوق اسلام (2)

LA224

اساسی

2

شرعیات

2

32

 

 

 

6

ثقافت اسلامی (2)

LA225

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

7

زبان خارجی (2)

LA226

پوهنتون شمول

2

ادبیات

2

32

 

 

 

8

تاریخ معاصرافغانستان

LA227

پوهنتون شمول

2

علوم اجتماعی

2

32

 

 

 

9

احصایه

LA228

اختیاری

2

 

حقوق خصوصی

2

 

32

 

 

 

 

10

حقوق محیط زیست

LA229

اختیاری

حقوق خصوصی

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

20

 

20

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته عمومی به سیستم کریدت

سال (اول و دوم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

تصاد

1

حقوق جزای عمومی (1)

LA323

اساسی

3

حقوق جزا

3

64

 

 

 

2

سیستم های حقوقی معاصر (1)

LA331

اساسی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

3

حقوق وجایب (1)

LA332

اساسی

3

حقوق خصوصی

3

48

 

 

 

4

حقوق مالی (1)

LA333

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

5

حقوق اساسی عمومی (1)

LA334

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

6

حقوق کار

LA335

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

7

ثقافت اسلامی (3)

LA336

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

8

زبان خارجی (3)

LA337

پوهنتون شمول

2

ادبیات

2

32

 

 

 

9

تاریخ افکارسیاسی (1)

LA338

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

10

حقوق مالکیت های معنوی

LA4439

اختیاری

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

11

حقوق تعاملی

LA440

حقوق خصوصی

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

21

 

21

352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-یک کریدت برابر 16 ساعت درسی است

-یک ساعت درسی 50 دقیقه میباشد

-دوره لیسانس حداقل 136 (لایحه کریدت)

 

اختصارات

LA= LAW

سمستر = رقم اول

کود مضمون = دو رقم آخر

 

پوهنتون پکتیا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

مضامین درسی رشته عمومی به سیستم کریدت

سال (اول و دوم )

 

شماره

مضامین

کودنمبر مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در هفته

مجموع ساعات درسی در سمستر

عملی

نظری

ملاحظات

صنف دوم سمسترچهارم

1

حقوق جزای عمومی (2)

LA441

اساسی

4

حقوق جزا

4

64

 

 

 

2

سیستم های حقوقی معاصر (2)

LA442

اساسی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

3

حقوق وجایب (2)

LA443

اساسی

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

4

حقوق مالی (2)

LA444

اساسی

2

حقوق عامه

2

32

 

 

 

5

حقوق اساسی عمومی (2)

LA445

اساسی

3

حقوق عامه

3

48

 

 

 

6

ثقافت اسلامی (4)

LA446

پوهنتون شمول

1

شرعیات

1

16

 

 

 

7

زبان خارجی (4)

LA447

پوهنتون شمول

2

ادبیات

2

32

 

 

 

8

تاریخ افکارسیاسی (2)

LA448

اساسی

2

روابط بین المللی

2

32

 

 

 

9

حقوق بیمه

LA449

اختیاری

2

حقوق خصوصی

2

32

 

 

 

10

روش تحقیق

LA450

 

 

 

 

مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

20

 

20

320

 

 

 

مجموعه کل سمستر

81

 

81

1312