موخه اوماموریت

موخه او ماموریت:

- د پوهنځي لرلید:

د پوهنځی دندې او مکلفیتونه د هیواد په کچه ټولو علمي، حقوقي، قضایي، سیاسي او دیپلوماتیکو ادارو او بنسټونو ته د ټولو اکاډمیکو معیارونو سره سم د مسلکي او او وړو کادرونو روزل او په دې برخه کې د هیواد په حقوقي او قضایي نظام او سیاسي او دیپلوماتیکي بهیر کې ښې لاسته راوړنې او په ټولیزه توګه د هیواد او ولس سوله او رفاه، رانغاړي.

- دپوهنځي موخې:

۱-  دمختلفوحقوقی ،سیاسی ،اداری اوقضایی ساحو کې دخدماتووړاندی کول.   

۲- دسیاسي، حقوقي، اداري، عدلی او قضایي ارګانونو لپاره د مسلکي کادرونو روزل.

۳-  په نړیوالو معیارونو برابر په حقوقي، سیاسي، دیپلوماتیکي، قضایي اواداري ساحو کې  د خدماتو وړاندې کول. 

۴-  د سیاسی، قضایي، اداري او جنایي موضوعاتو او مفاهیمو سره آشنایي .                                                                 

۵- د ملي ارزښتونو او ګټو په نظر کی نیولو سره د نړیوالو اصولو سره برابر درسي کریکولم پلی کول. 

۶- په سیاسي، اداري، دیپلوماتیکي، قضایي، حقوقي اوجنایي برخو کی د تحصیلاتو زمینه برابرول.