تشکیلاتي جوړښت

                                   څانګې

 


  اداره او دیپلوماسي                                          قضاء او څارنوالي

 

۱ – د ادارې او دیپلوماسۍ څانګه:

 

داستاد نوم او تخلص                                                 رتبه او دنده

 

۱ – سلیمان بشرمل                               پوهیالی/ استاد او دپوهنځي ریس

۲ – عبیدالله اخندزاده                             پوهیالی/ استاد او دپوهنځی معاون

۳ – ثواب ګل فیضي                               پوهیالی/ استاد او دپوهنتون اداري معاون

۴ -  بختیارګل احمدزی                          پوهیالی / استاد ااو د پوهنتون د ارتباط خارجه او د ویبسایت مسول

۵ – عبدالناصر ستانکزی                          پوهیالی/استاد

۶ – خیرمحمد خیرخواه                            پوهیالی/ استاد او د څانګې آمر

۷ – محب الله فیضان                               پوهیالی/ استاد

۸ – عبدالمتین جلیلي                                پوهیالی/استاد

 

 

 

 

 

 

۲ – د قضاء او څارنوالۍ څانګه:

 

داستاد نوم او تخلص                                                                    رتبه او دنده

 

۱ – رحمت الله لیوال                                      پوهیالی/استاد او دڅانګې آمر

۲ – محمد یوسف زماني                                  نوماند پوهیالی/ استاد

۳ – محمد شریف څار                                     نوماند پوهیالی/ استاد

۴ – نورانور فاروقي                                       نوماند پوهیالی/استاد

۵ – شریف الله امین                                        نوماند پوهیالی/ استاد

۶ – شاهدالله شاهد صافی                                 نوماند پوهیالی/ استاد

۷ – عبیدالله غزنوي                                       نوماند پوهیالی/ استاد

۸ – محمد ولی انورزی                                    نوماند پوهیالی/ استاد