ښوونې او روزنې پوهنځی

 

پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا از نظر ساختار اکادمیک نهادی است که کادر های مورد نیاز پوهنتون ها، موسسات تحصیلات عالی، دارالمعلمین ها و وزارت معارف را در رشته های علوم ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی ،تاریخ ،جغرافیه ادبیات دری وادبیات پښتو  به سویه لیسانس تربیه می کند. فعالیت استادان پوهنځی تعلیم وتربیه  شامل تدریس، تحقیق و ریسرچ، ترجمه، تألیف و سایر امور اکادمیک می باشد. به اساس تجربه و تدریس سال های متمادی مضامین را تدریس، محصلان را رهنمایی و دانش و مهارت های خویش را بلند برده تا آنرا به محصلان انتقال دهند و به حیث یک معلم مسلکی مطابق به نیازمندی های جامعه تربیه و فارغ میدهند تا در ساحه فعالیت های خویش دارای مهارت و استعداد لازم باشند.

پوهنځی تعلیم وتربیه در سال ۱۳۸۳ در چوکات پوهنتون پکتیا شامل و افتتاح گردید. که در آن زمان بطور عمومی فعالیت میکرد با پیشرفت علم و تکنالوژی معاصر در سال ۱۳۸۶ درسه دیپارتمنت ادبیات ،علوم اجتماعی و علوم طبیعی درچوکات این پوهنځی به فعالیت آغاز نمود. فعلاً پوهنځی تعلیم وتربیه دارای هشت دیپارتمنت (فریک ،ریاضی ،کیمیا ،بیولوژی،تاریخ ،جغرافیه،ادبیات پښتو وا دبیات دری) می باشد که در پلان انکشافی سال۱۳۹۳سه دیپارتمنت(کمپیوترساینس،ثقافت اسلامی وانگلیسی)منظورشده است. در رشته های فوق الذکر معلمین مسلکی و کادر های ورزیده را به جامعه تقدیم می کند.

   اهداف  اصلی این پوهنحی تربیۀ معلمان مسلکی، با دانش و بادرک برای مؤسسات تحصیلات عالی، دارالمعلمین ها و مکاتب است.


احصائیه محصلان فارغ التحصیل

شماره

سال فراغت

تعداد محصلان

ملاحظات

1

1386

20

عمومی تعلیم وتربیه

2

1387

5

=

3

1388

24

ازسه دیپارتمنت

4

1389

26

از پنج دیپارتمنت

5

1390

76

=

6

1391

170

=

6دوره

-

321

 

 

 

       این پوهنځی دارای یک اتاق لابراتوار که در آن مواد لابراتواری سه دیپارتمنت کیمیا،بیولوژی و فزیک  تجهیز شده است.دو تن لابرانت دارد.

     دواتاق مرکزPDC دارد که در آن یک اتاق مجهز ۱۵پایه کمپیوتر،پروجکتور به تمام لوازم و یک پایه پرنتر موجوداست،اتاق دومی شان مرکز ترینیگ های انکشاف مسلکی استادان می باشد.

     درتشکیل سال ۱۳۹۲ به تعداد ۵۳تن استاد بست دارد که خوشبختانه درماه سنبله بست ها متذکره تکمیل گردیده است.