تاريخ ډيپارټمنټ

 

تاریخچه و اهداف دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ درسال ۱۳۸۶ درچوکات پوهنځی تعلیم وتربیه ایجاد وتاسیس گردید وازآن زمان تاحال ۶ دورفارغ داده است فعلآ این دیپارتمنت ۲۹۵ تن محصل ذکور دارد این دیپارتمنت سالانه از۵۰ تا ۶۰ تن فارغین جوان را به جامعه  تقدیم میکند . دیپارتمنت تاریخ دارای ۵ تن استاد به سویه ماستر ولسانس ورتبه علمی پوهیالی تا پوهنیار میباشد وبیشتر استادان این دیپارتمنت به یکی اززبان های بین المللی حاکمیت دارند . این دیپارتمنت دارای کریکولم ومفردات درسی جدید بوده که درمشوره باکمیته محترم کریکولم تهیه گردیده است دیپارتمنت تاریخ : درقبال فعالیت های علمی واکادمیک خویش اهداف زیررا دنبال می نماید.

ـــ  رشد افکارسیاسی وفرهنگی جامعه .

ـــ  ارتقای دانش علمی وتاریخی جوانان میهن .

ـــ  تربیت معلمان مسلکی دررشته تاریخ وتقدیم آن به معارف کشوردرجهت رشد معارف .

ـــ  ارتقای مهارت مسلکی استادان ومعلمان .

ـــ  ایجاد زمینه های تحقیق علمی درتاریخ وپیداگوژی برای استادان ومحصلان .

ـــ  درکل ترغیب روحیه وطن دوستی واحساس مسولیت درجوانان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: stamp 1Description: C:\Users\MANALY\Desktop\logo\IMG_1767.JPGوزارت تحـصيلات عــــــــالي

پوهنتون پکتیا

معاونيت امورعلمي

پوهنځی تعلیم وتربیه

 

شماره

شهرت

درجه ورشته تحصيل

رتبه علمي

نمبرتيلفون

ملاحظات

نام

نام پدر

تخلص

درجه تحصيل

رشته تحصيل

رتبه علمي

تاريخ تقرر دركادر

تاريخ آخرين ترفيع علمي

1

سید علی آغا

سید سردار

هاشمی

ماستر

باستانشناسی

پوهنیار

1386

1391

0778001780

 

2

حبیب الرحمن

محمد گل

حبیبی

ماستر

تاریخ

پوهنیار

1385

 

0773115307

 

3

عزیزالله

خلیل الله

امین

لیسانس

تاریخ

پوهیالی

1391

 

0700488061

 

4

امان الدین

ارباب منجو

وفا

لیسانس

تاریخ

پوهیالی

1390

 

0776422002

 

5

عتیق الله

محمداحسان

سروری

لیسانس

تاریخ

پوهیالی

1392

 

0787658338

 

 

 

جدول شهرت مكمل استادان دیپارتمنت تاریخ ترتیب وصحت است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلان تحصیلی

دیپارتمنت تاریخ

مضامین درسی هشت سمستر

مضامین درسی سال اول

 

مضامین درسی سمستراول

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu.His111

تاریخ جهان باستان(شرق)

4

64

]

64

بنیادی

 

Edu.His112

مبادی تاریخ

2

26

6

32

بنیادی

 

Edu His113

مبادی جغرافیه

2

32

]

32

بنیادی

 

Edu His114

مبادی جامعه شناسی

2

32

]

32

بنیادی

 

Edu. His 115

آموزش کمپیوتر

2

16

16

32

عمومی

 

Edu.His116

جهان بینی اسلامی

1

16

]

16

عمومی

 

Edu.His117

زبان انگلسی ( 1 )

2

32

]

32

عمومی

 

Edu.His118

روانشناسی عمومی

4

64

]

64

مسلکی

 

جمع

19

278

26

304

 

 

                 
 

 

مضامین درسی سمستر دوم

مضامین درسی سمستراول

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .His121

تاریخ جهن باستان (2) یونان و روم

3

48

]

48

بنیادی

 

Edu .His122

باستان شناسی

3

24

6

48

اصلی اختیاری

 

Edu .His123

جامعه شناسی تعلیموتربیه

2

32

]

32

صلی اختیاری

 

Edu .GHis124

جغرافیه منطقوی قاره ها

2

32

]

32

اصلی جبری

 

Edu .His125

جغرافیه فزیکی جهان

2

32

16

32

صلی اختیاری

 

Edu His126

فلسفه عبادات

1

16

]

16

عمومی

 

Edu .His127

انگلیسی

2

32

]

32

عمومی

 

Edu .His128

روانشناسی انکشافی

4

64

]

64

مسلکی

 

جمع

19

278

12

304

 

 

 

 

مضامین سال دوم

 

مضامین درسی سمسترسوم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .His231

تریخ افغانستان باستان

2

23

9

32

اصلی جبری

 

Edu .His232

تاریخ اقرون وسطی (شرق)

2

32

]

32

اصلی جبری

 

Edu .His233

مبادی اقتصاد

2

32

]

32

بنیادی

 

Edu .His234

جغرافیه اقتصادی افغانستان

4

64

]

64

اصلی جبری

 

Edu .His235

رواشناسی تربیتی

4

64

]

64

مسلکی

 

Edu .His236

نظام اخلاقی اسلام

1

16

]

16

عمومی

 

Edu .His237

لسان انگلسی

2

3 2

9

32

\\

 

جمع

18

263

18s

272

 

 

 

 

 

 

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .His241

تاریخ قرون وسطی افغانستان

2

24

8

32

اصلی جبری

 

Edu .His242

تاریخ قرون وسطی (اروپا)

3

48

]

48

\\      \\

 

Edu .His243

فلسفه تاریخ

2

32

]

32

اصلی اختیاری

 

Edu .His244

تاریخ تمدن اسلام

2

32

]

32

اصلی جبری

 

Edu .Geo245

جغرافیه سیاسی جهان

2

32

]

32

اصلی جبری

 

Edu .His246

نظام ساسی اسلام

1

16

]

16

عمومی

 

Edu .His247

حفاظت محیت زیست

2

20

12

32

عمومی

 

Edu His248

اساسات تعلیم وتربیه

2

32

]

32

مسلکی

 

Edu His249

تاریخ ادیان

2

32

]

32

اصلی اختیاری

 

جمع

19

268

20

288

 

 

 

 

 

 

 

مضامین درسی سمسترچهارم

 

 

 

 

مضامین درسی سمسترپنجم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .His351

تاریخ افغانستان جدیده(2 )

3

32

12

48

اصلی جبری

 

Edu .His352

تاریخ ممالک آسیایی جدیده(1)

3

32

]

32

\\    \\

 

Edu .His353

تاریخ جدید اروپا( 1)

3

48

]

48

\\    \\

 

Edu .His354

متود عمومی تدریس

2

22

10

32

مسلکی

 

Edu .His355

ساختار جامعه افغانی

2

32

]

32

عمومی

 

Edu .His356

ظاماجتماعی اسلام

1

16

]

16

اصلی اختیاری

 

Edu .His357

حقوق بشر , دموکراسی, آزادیبیان

1

16

]

16

عمومی

 

Edu .His358

تربیت بدنی

2

16

16

32

\\     \\

 

جمع

17

228

28

256

 

 

 

 

 

مضامین درسی سمسترششم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .His361

تاریخ افغانستان جدیده (4)

3

48

8

48

اصلی جبری

 

Edu .His362

تاریخ ممالک آسیایی جدیده(2)

2

32

]

32

\\     \\

 

Edu .His363

تاریخ معاصر اروپا   از 1789_1914   (2)

3

48

]

48

\\     \\

 

Edu .His364

روش تحقیق در تاریخ

3

32

12

48

مسلکی

 

Edu .His365

ارزیابی

2

32

]

32

\\      \\

 

Edu .His366

تمدن اسلامی

1

16

]

16

عمومی

 

Edu .His367

متود تدریس تاریخ

3

32

12

48

مسلکی

 

Edu .His368

اداره تربیتی

2

32

]

32

مسلکی

 

جمع.

19

272

32

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مضامین درسی سمسترهفتم

 

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .His471

تاریخ افغانستان  معاصر(6)

2

32

]

32

اصلی جبری

 

Edu .His472

تاریخ ممالک آسیایی معاصر(3)

3

48

]

48

\\      \\

 

Edu .His473

تاریخ معاصر اروپا از (1914 1939)

3

48

]

48

\\     \\

 

Edu .His474

تاریخ امریکا(1)

2

32

]

32

\\      \\

 

Edu .His475

تاریخ افریقا

3

48

]

48

\\      \\

 

Edu .His476

اعجاز قرآن کریم

1

16

]

16

عمو.می

 

Edu .His477

تکنالوژی تعلمی

2

16

]

32

مسلکی

 

Edu .His478

مونوگراف

2

20

12

32

مسلکی

 

جمع

18

276

12

288

 

 

                 
 

مضامین سال چهارم

 

مضامین درسی سمسترهشتم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .His481

تاریخ افغانستان  معاصر(6)

2

32

]

32

اصلی جبری

 

Edu .His482

تاریخ ممالک آسیایی معاصر(4)

3

48

]

48

\\     \\

 

Edu .His483

تاریخ معاصر اروپا از (1914 1939)

4

64

]

64

\\      \\

 

Edu .His484

تاریخ امریکا (1)

2

32

]

32

\\     \\\

 

Edu .His485

تعلیم وتربیه اسلامی

1

16

]

16

عمومی

 

Edu .His486

مونوگراف(2)

2

0

32

32

مسلکی

 

Edu .His487

تدریس آموزی

3

24

24

48

\\     \\

 

جمع

17

216

56

272

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر:

در کد مضامین، دو حرف اول (Edu.His) برای مشخص نمودن پوهنحی (تعلیم وتربیه) و دو حرف دوم برای مشخص نمودن دیپارتمنت (تاریخ) می باشد، عدد اول سال تحصیلٰی، عدد دوم سمستر تحصیلی را نشان می دهد و در عدد بعدی کود مخصوص مضامین می باشد.

دروس پیش شرط شامل مضامینی می شود که انتخاب آنها پس از مضمون دیگر مرتبط با آنها در سمسترهای بعدی به علت پیوستگی منطقی و ضروری آنها الزامی می باشد به عنوان مثال محصل موظف است قبل از روش تحقیق (2)، مضمون روش تحقیق (1) را انتخاب کند.

منظور از درس عملی یر اینجا در مضامین تاریخ ,سیرعلمی؛ در مضامین متود های تدریس ،تدریس عملی توسط محصلان؛ در روش تحقیق، تحقیق روی موضوع منتخب ؛در تدریس آموزی ,تدریس عملی توسط محصلان .

 

لست مضامین بنیادی

مضامین اساسی شامل تدریس در دیپارتمنت تاریخ

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu. Hi111

تاریخ جهان باستان(1)

4

64

]

64

 

Edu.His121

تاریخ جهان باستان(2)

3

48

]

48

 

Edu.His112

مبادی تاریخ

2

26

6

32

 

Edu.His231

مبادی اقتصاد

2

32

]

32

 

Edu.His113

مبادی جغرافیه

2

32

]

32

 

Edu.His114

مبادی جامعه شناسی

2

32

]

32

 

Edu,His246

اساسات تعلیم وتربیه

2

32

]

32

 

جمع

17

268

]

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست مضامین عمومی

مضامین عمومی شامل تدریس در  دیپارتمنت  تاریخ

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .His116

ثقافت اسلامیُ (1)

1

16

]

16

 

Edu His116

ثقافت اسلامیُ  (2)

1

32

]

32

 

Edu .His236

ثقافت اسلامیُ (3)

1

32

]

32

 

Edu .His357

ثقافت اسلامیُ (4)

1

32

]

32

 

Edu .His368

ثقافت اسلامیُ  (5)

1

32

]

32

 

Edu .His477

ثقافت اسلامیُ  (6)

1

32

]

32

 

Edu .His485

ثقافت اسلامیُ (7)

1

32

]

32

 

Edu .His485

ثقافت اسلامیُ (8)

1

32

]

32

 

Edu .His122

زبان انگلیسی(1)

2

32

]

32

 

Edu .His127

زبان انگلیسی (2)

2

32

]

32

 

Edu .His237

زبان انگلیسی (3)

2

32

]

32

 

Edu .His117

کمپیوتر

2

16

16

32

 

Edu .His358

تربیت بدنی

2

16

16

32

 

Edu .His247

حفاظت محیت زیست

2

32

]

32

 

 

جمع

02

400

32

432

 

 

 

 

 

 

مضامین مسلکی پوهنتون شمول شامل تدریس در دیپارتمنت تاریخ

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu.His354

متود عمومی تدریس

2

22

10

32

 

Edu.His367

میتود تدریس تاریخ

3

32

12

48

 

Edu.His365

ارزیابی

2

32

]

32

 

Edu.His366

اداره تربیتی

2

32

]

32

 

Edu 476.His

تکنالوژی تعلمی

2

32

]

32

 

Edu.His118

روانشناس عمومی

4

64

]

64

 

Edu.His128

ر.انشناسی انکشافی

4

64

]

64

 

Edu.His235.

روانشناسی تربیتی

4

64

]

64

 

Edu.His364

روش تحقیق

3

32

12

48

 

Edu.His478

مونوگراف

2

0

32

32

 

Edu.His487

تدریس اموزی

3

24

24

48

 

جمع

31

398

90

488

 

 

 

 

 

 

لست مضامین اصلی- اجباری

مضامین اصلی – اجباری شامل تدریس در دیپارتمنت تاریخ

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu.His232

تاریخ قرون وسطی شرق(1)

3

48

]

48

 

Edu His243

تاریخ قرون وسطی اروپا(2)

3

48

]

48

 

Edu.His234

تاریخ افغانستان باستان (1)

2

23

9

32

 

Edu.His244

تاریخ افغانستان قرون وسطی(2)

2

24

8

32

 

Edu.His351

تاریخ افغانستان جدیده (3)

3

40

8

48

 

Edu.His361

تاریخ افغانستان جدیده(4)

3

42

]

48

 

Edu.His471

تاریخ افغانستان معاصر(5)

2

32

6

32

 

Edu.His481

تاریخ افغانستان مفاصر(6)

2

32

]

32

 

Edu.His353

تاریخ مملک آسیایی جدیده(1)

2

32

]

32

 

Edu.His363

تاریخ ممالک آسیایی جدیده(2)

2

32

]

32

 

Edu.His473

تاریخ مملک آسیایی معاصر(3)

3

48

]

48

 

Edu.His483

تاریخ ممالک آسیایی معاصر (4)

3

48

]

48

 

Edu.His474

تاریخ افریقا

3

48

]

48

 

Edu.His352

تاریخ اروپا عصر جدید (1)

3

48

]

48

 

Edu.His362

تاریخ اروپا معاصر از1789_1914 (2)

3

48

]

48

 

Edu.His472

تاریخ اروپا معاصصراز 1914_1939(3)

3

48

]

48

 

Edu.His482

تاریخ اروپامعاصر از 1939تا امروز(4)

4

64

]

64

 

Edu.His475

تاریخ امریکا (1)

2

32

]

32

 

 

Edu.His484

تاریخ امریکا (2)

2

32

]

32

 

 

 

تاریخ تمدن اسلام

2

32

]

32

 

 

Edu His124

جغرافیه منطقوی قاره ها

2

32

]

32

 

 

Edu.His233

جرافیه اقتصادی افغانستان

4

64

]

64

 

 

Edu.His245

جغرافیه سیاسی جهان

2

32

]

32

 

 

جمع

60

929

31

960

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لست مضامین اصلی- اختیاری

 

مضامین اختصاصی-اختیاری دیپارتمنت تاریخ

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu.His249

تاریخ ادیان

2

32

]

32

 

Edu.His242

فلسفه تاریخ

2

32

]

32

 

Edu.His356

دموکراسی؛حقوق بشر, آزادی بیان

1

16

]

16

 

 

جغرافیه فزیکی جهان

2

32

]

32

 

Edu.His122

باستان شناسی

3

24

12

48

 

Edu.His355

ساختار جام عه افغانی

2

32

]

32

 

جمع

10

180

12

192

 

 

      یاد داشت:

مجموع کل کریدیت کل دوره ی تحصیل در پلان تعلیمی کنونی دیپارتمنت تاریخ(۱۴۷) تثبیت است.

محصلین ممتاز می توانند در صورت امکانات و موافقه دیپارتمنت و ریاست پوهنحی به تعداد 3 کریدت اضافه تر از تعداد کریدت های معین شده در همان سمستر را اخذ نمایند.

قرار شرح فوق پلان تحصیلی سال ۱۳۹۶ به سیستم کریدت ترتیب و پس از تصویب مجلس مورخ   ۱۳۹۶ / ۱۰/ ۱۳                   دیپارتمنت تاریخ به اتفاق آراء تصویب و غرض منظوری تقدیم است