جغرافیه ډيپارټمنټ

 

 

وزارت تحـصيلات عــــــــالي

پوهنتون پکتیا

معاونيت امورعلمي

پوهنځی تعلیم وتربیه

 

جدول شهرت مكمل استادان دیپارتمنت جغرافیه

شماره

شهرت

درجه ورشته تحصيل

رتبه علمي

نمبرتيلفون

ملاحظات

نام

نام پدر

تخلص

درجه تحصيل

رشته تحصيل

رتبه علمي

تاريخ تقرر دركادر

تاريخ آخرين ترفيع علمي

1

محمد زمان

آدم خان

احمدزئی

ماستر

جغرافیه

پوهنیار

1388

 

0799663428

 

2

نور احمد

محمد یعقوب

احمدی

لسانس

جغرافیه

پوهیالی

1391

 

0776245453

 

3

محمد عیسی

معروف خان

معروف زئی

لسانس

جغرافیه

پوهیالی

1391

 

0772626253

0773538053

 

4

عبدالحفیظ

عبدالستار

سلیمانخیل

لسانس

جغرافیه

پوهیالی

1392

 

0799677270

 

5

جنت گل

حسین گل

جاجی

لسانس

جغرافیه

پوهیالی

1392

 

0799118984

 

 

 

قرارشرح فوق جدول هذا ترتيب وصحت است .

 

 

 

 

وزارت تــحصــــــــــــــــیلات عــــــــالی

 

پوهنتون پکتیا

پوهنحئی تعلیم و تربیه

پلان تعلیمی دیپارتمنت جغرافیه

مضامین درسی سمستراول

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu.Geo111

مبادی جغرافیه

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo112

جغرافیای فزیکی عمومی

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo113

مبادی تاریخ

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo114

تاریخ جهان باستان(1)

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo115

مبادی جامعه شناسی

2

32

]

32

 

 

Edu.Ps 116

روانشناسی عمومی

4

64

]

64

 

 

Edu.Geo117

جهان بینی اسلامی

1

16

]

16

 

 

Edu.E118

لسان خارجی

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo119

تربیت بدنی

2

32

]

32

 

 

جمع

19

304

]

304

 

 

 

 

مضامین درسی سمستردوم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .Geo121

کارتوگرافی

4

32

32

64

 

 

Edu .Geo122

نظام شمس(1) سیارات

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo123

تاریخ جهان باستان(2)

2

32

]

32

 

 

Edu .Ps124

روانشناسی انکشافی

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo125

فلسفه عبادات

1

16

]

16

 

 

Edu .E126

لسان خارجی(2)

2

32

]

32

 

 

Edu .Geo127

کمپیوتر

2

32

]

32

 

 

جمع

19

272

32

304

 

 

 

 

 

مضامین سال دوم

مضامین درسی سمسترسوم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu.Geo231

نظام شمس(2)  سیاره زمین

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo232

اقلیم شناسی

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo233

جغرافیای بشری عمومی

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo234

جغرافیای منطقوی قاره آسیا

4

64

]

64

 

 

Edu.Geo235

حفاظت محیط زیست ومنابع طبیعی

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo236

تاریخ معاصر افغانستان

2

32

]

32

 

 

Edu.Ps237

روانشناسی تربیتی

4

64

]

64

 

 

Edu.Geo238

نظام اخلاقی اسلام

1

16

]

16

 

 

جمع

19

304

]

304

 

 

 

 

 

مضامین درسی سمسترچهارم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .Geo241

جیولوجی عمومی

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo242

جغرافیای فزیکی افغانستان

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo243

جغرافیای اقتصادی قاره آسیا

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo244

تاریخ تمدن اسلام

2

32

]

32

 

 

Edu .Ed245

مبانی و اساسات تعلیم و تربیه

2

32

]

32

 

 

Edu .Geo246

نظام سیاسی اجتماعی

1

16

]

16

 

 

جمع

17

272

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مضامین سال سوم

مضامین درسی سمسترپنجم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu.Geo351

جیولوجی افغانستان

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo352

جغرافیای منطقوی قاره اروپا

4

64

]

64

 

 

Edu.Geo353

جغرافیای حیاتی

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo354

جغرافیای اقتصادی افغانستان

4

64

]

64

 

 

Edu.Geo355

جغرافیای سیاسی جهان

2

32

]

32

 

 

Edu.Ed356

میتود عمومی تدریس

2

32

]

32

 

 

Edu.Geo357

نظام اجتماعی اسلام

1

16

]

16

 

 

جمع

17

272

]

272

 

 

 

 

 

مضامین درسی سمسترششم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .Geo361

جغرافیای منطقوی قاره افریقا

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo362

جغرافیای اقتصادی اروپا

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo363

روش تحقیق درجغرافیه

2

32

]

32

 

 

Edu .Geo364

جغرافیای سیاسی افغانستان

2

32

]

32

 

 

Edu .Geo365

تاریخ افغانستان جدید

2

32

]

32

 

 

Edu .Ed366

تکنالوجی معلوماتی

2

32

]

32

 

 

Edu .Geo367

تمدن اسلامی

1

16

]

16

 

 

جمع

17

272

]

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مضامین درسی سمسترهفتم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .Geo471

جغرافیای منطقوی قاره امریکا

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo472

جغرافیای اقتصادی قاره افریقا

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo473

جغرافیای روستایی – شهری

2

32

]

32

 

 

Edu .Geo474

میتود تدریس جغرافیه

2

32

]

32

 

 

Edu .Geo475

جغرافیای تاریخی افغانستان

2

32

]

32

 

 

Edu .Ed476

ارزیابی تربیتی

2

32

]

32

 

 

Edu .Geo477

اعجاز علمی قرآنکریم

1

16

]

16

 

 

جمع

17

272

]

272

 

 

 

مضامین سال چهارم

 

 

 

مضامین درسی سمسترهشتم

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .Geo481

جغرافیای منطقوی قاره آسترالیا و انترکتیکا

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo482

جغرافیای اقتصادی قاره امریکا

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo483

تدریس آموزی

4

32

32

64

 

 

Edu .Geo484

مونوگراف

4

64

]

64

 

 

Edu .Geo485

تعلیم و تربیه اسلامی

1

16

]

16

 

 

Edu .Ed486

اداره تربیتی

2

32

]

32

 

 

جمع

19

272

32

304

 

 

 

 

 

تذکر: در کد مضامین، دو حرف اول (Edu.Geo) برای مشخص نمودن پوهنحی (تعلیم وتربیه) و سه حرف دوم برای مشخص نمودن دیپارتمنت (جغرافیه) می باشد، عدد اول سال تحصیلٰی، عدد دوم سمستر تحصیلی را نشان می دهد و در عدد بعدی کود مخصوص مضامین می باشد.

دروس پیش شرط شامل مضامینی میشود که انتخاب آنها پس از مضمون دیگر مرتبط با آنها در سمسترهای بعدی به علت پیوستگی منطقی و ضروری آنها الزامی می باشد.

 

 

لست مضامین بنیادی

مضامین اساسی شامل تدریس در دیپارتمنت جغرافیه

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu.Geo111

مبادی جغرافیه

2

32

]

32

 

Edu.Geo112

جغرافیای فزیکی عمومی

2

32

]

32

 

Edu.Geo121

کارتوگرافی

4

32

32

64

 

Edu.Geo122

نظام شمس(1) سیارات

4

64

]

64

 

Edu.Geo231

نظام شمس(2) کره زمین

2

32

]

32

 

Edu.Geo232

اقلیم شناسی

2

32

]

32

 

Edu.Geo233

جغرافیای بشری عمومی

2

32

]

32

 

جمع

18

256

]

288

 

 

 

لست مضامین عمومی

مضامین عمومی شامل تدریس در  دیپارتمنت  جغرافیه

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .Geo236

تاریخ معاصر افغانستان

2

32

]

32

 

Edu .Geo485

ثقافت اسلامی

8

128

]

128

 

Edu .E118

لسان خارجی(E)

4

64

]

64

 

Edu .C127

کمپیوتر

2

32

]

32

 

Edu .Geo235

حفاظت محیط زیست ومنابع طبیعی

2

32

]

32

 

جمع

18

416

]

416

 

 

 

 

 

 

 

 

            لیست مضامین مسلکی

مضامین مسلکی پوهنتون شمول شامل تدریس در دیپارتمنت جغرافیه

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu.Ps116

روانشناسی عمومی

4

64

]

64

 

Edu.Ps124

روانشناسی انکشافی

4

64

]

64

 

Edu.Ps237

روانشناسی تربیتی

4

64

]

64

 

Edu.Ed245

مبانی اساسات تعلیم و تربیه

2

32

]

32

 

Edu.Ed356

میتود عمومی تدریس

2

32

]

32

 

Edu.Ed366

تکنالوجی معلوماتی

2

32

]

32

 

Edu.Ed476

ارزیابی تربیتی

2

32

]

32

 

Edu.Ed486

اداره تربیتی

2

32

]

32

 

جمع

22

352

]

352

 

 

 

 

مضامین اختصاصی-اختیاری دیپارتمنت جغرافیه

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu .Geo364

جغرافیای سیاسی افغانستان

2

32

]

32

 

Edu .Geo353

جغرافیای حیاتی

2

32

]

32

 

Edu .Geo473

جغرافیای روستایی- شهری

2

32

]

32

 

Edu .Geo475

جغرافیای تاریخی افغانستان

2

32

]

32

 

جمع

8

128

]

128

 

 

 

 

 

لست مضامین اصلی- اجباری

 

مضامین اصلی – اجباری شامل تدریس در دیپارتمنت جغرافیه

شماره درس

نام مضمون

واحد

ساعات

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Edu.Geo111

مبادی جغرافیه

2

32

]

32

 

Edu.Geo112

جغرافیای فزیکی عمومی

2

32

]

32

 

Edu.Geo121

کارتوگرافی

4

32

32

64

 

Edu.Geo122

نظام شمس(1) سیارات

4

64

]

64

 

Edu.Geo231

نظام شمس(2) زمین

2

32

]

32

 

Edu.Geo232

اقلیم شناسی

2

32

]

32

 

Edu.Geo233

جغرافیای بشری عمومی

2

32

]

32

 

Edu.Geo241

جیولوجی عمومی

4

64

]

64

 

Edu.Geo351

جیولوجی افغانستان

2

32

]

32

 

Edu.Geo234

جغرافیای منطقوی قاره آسیا

4

64

]

64

 

Edu.Geo352

جغرافیای منطقوی قاره اروپا

4

64

]

64

 

Edu.Geo361

جغرافیای منطقوی قاره افریقا

4

64

]

64

 

Edu.Geo471

جغرافیای منطقوی قاره امریکا

4

64

]

64

 

Edu.Geo481

جغرافیای منطقوی آسترالیا وانترکتیکا

4

64

]

64

 

Edu.Geo243

جغرافیای اقتصادی قاره آسیا

4

64

]

64

 

Edu.Geo362

جغرافیای اقتصادی اروپا

4

64

]

64

 

Edu.Geo472

جغرافیای اقتصادی قاره افریقا

4

64

]

64

 

Edu.Geo482

جغرافیای اقتصادی قاره امریکا

4

64

]

64

 

Edu.Geo363

روش تحقیق درجغرافیه

2

32

]

32

 

Edu.Geo242

جغرافیای فزیکی افغانستان

4

64

]

64

 

Edu.Geo354

جغرافیای اقتصادی افغانستان

4

64

]

64

 

Edu.Geo474

میتود تدریس جغرافیه

2

32

]

32

 

Edu.Geo355

جغرافیای سیاسی جهان

2

32

]

32

 

جمع

74

1152

32

1184

 

 

 

یاد داشت: محصلین ممتاز می توانند در صورت امکانات و موافقه دیپارتمنت و ریاست پوهنحئی به تعداد 3 کریدت اضافه تر از تعداد کریدت های معین شده در همان سمستر را اخذ نمایند.

قرار شرح فوق پلان تحصیلی سال ۱۳۹۶ به سیستم کریدت ترتیب و پس از تصویب مجلس مورخ  ۱۲ /  ۱۰ / ۱۳۹۶ دیپارتمنت جغرافیه که ثبت پروتوکول شماره (     ) است، به اتفاق آراء تصویب و غرض منظوری تقدیم است.

آمریت دیپارتمنت جغرافیه