موخه اوماموریت

 لرليد ( ديدګاه ):

د ژبو او ادبياتو پوهنځی په پام کې لري، چې له خپلو امکاناتو او نوې ټيکنالوژي پر مټ په علمي او فرهنګي ډګر کې ځان په سمييزه او نړيواله کچه سيال کړي، تر څو په فرهنګي برخه کې د ټولنې د هوساينې جوګه شي او د ژبو او ادبياتو په برخه کې مسلکي کادرونه وړاندې کړي. د ټولنې د وګړو د فکرونو روښانتيا، د اصيل کلتور پراختيا او پرمختيا، د افغانستان او نړيوالو ژبو زده کړه، په لوړو ژورو او د هغوی پر تاريخ ادبياتو پوهيدنه او ترې ګټه اخيستنه، د فکري تنوير، ټوليزې خبرتيا د وسايلو رامنځ ته کيدل د دې پوهنځي د بنسټيز لرليد څخه دی.

موخې:

 له لريد سره سم د معياري تدريس له پاره د سالم چاپريال رامنځ ته کول.

 د ملي او نړيوالو اکادميکو منل شويو ارزښتونو سره سم د لسانس او ماسټري په کچه د نارينه او ښځينه محصلينو فارغول.

  ماموريت:

 د افغانستان د لوړو زده کړو له لايحې او تحصيلي نصاب سره سم د کريډيټ سيسټم له مخې د محصلينو د زده کړې بهير پر مخ بيول.

د تحصيلي بهير د پياوړتيا په موخه د لوړو زده کړو وزارت، کورنيو او بهرنيو پوهنتونونو او موسسو، عامه اګاهي مرکزونو، فرهنګي، مدني ټولنو، او نورو اړوندو ادارو سره همکاري او او اړيکې ساتل.

د لنډمهالو او اوږدمهالو پراختيايي او تحصيلي پلانونو د تطبيق، ارزونې او څارنې له پاره هڅه او زيار.

د استادانو، محصلينو، اداري کارکونکو تر منځ د همغږۍ ايجاد او تداوم.

د استادانو، محصلينو د فرهنګي، علمي، سپورتي او د تنظيم د کميټو له فعاليتونو دفاع او مرسته.

د نشراتو او عامه اړيکو او خبرتيا د وسايلو ( جريده، مجله، راډيو او تلويزيون ) د وسايلو د رامنځ ته کيدو او ترې ګټه اخيستنه د دې پوهنځي له دندو او ماموريت څخه عبارت دی.