تشکیلاتي جوړښت

 

تشکيلاتي ساختار:

·       ريس

·       مرستيال

·       تدريسي مدير

·       د اجرايې مدير

څانګې (ديپارتمنتونه):

·       پښتو ژبه او ادب

·       دري ژبه او ادب

·       انګليسي ژبه او ادب