برق اوالکترونيک انجینری ډيپارټمنټ

1-  د برق څانګه:

لرلید :
په پکتیا پوهنتون، انجینري پوهنځي کې به د برق انجینري څانګه ټولنې ته دداسې ځوانو کادرونو په وړاندې کولو سره چې و کولای شي تیوري په عمل بدله کړي او ددې وړ  وي چې  خپلې زده کړې لا پسې لوړې کړي  د هیواد په کچه  وپیژندل شي.

ماموریت:

  • د برق اینجینري څانګې محصلینو ته داسې چاپیریال او زمینه برابرول  چې په مرسته یې دوی وکولی شي د خپل مسلک اړوند ستونزې په اسانۍ سره هواري کړي .
  • له ټولو شته امکاناتو څخه په ګټه اخیستنه د محصلینو د تحصیلي کچې او کیفیت لوړول .
  • د برق انجینري محصلینو ته ددې وړتیا وربښل چې پخپله برخه کې د ستونزو حلونکي شي او وکولی شي د برق. اساسات د برق په سیستمونو کې تطبیق کړي .
  •  محصلینو ته د تدریس او عملي کارونو د پایلو په ښودلو سره  د کار په ساحه کې د محصلینو وړتیا لوړول.