موخې

د پکتیا پوهنتون او د پوهنتون د کیفیت لوړاوي داخلي واحد لرلید او ماموریت

بنسټ

لرلید

ماموریت

پوهنتون

پکتیا پوهنتون به د باکیفیته لوړو زدکړو په وړاندې کولو، غوره علمي څېړنو تر سره کولو، او د متخصصو او ژمنو کادرونو د روزنې پر بنسټ د علم پولې پراخې کړي، او په دې توګه به په ملي کچه یو باوري  بنسټ وي.

پکتیا پوهنتون د زده کړو او څېړنو  د معاصرو  میتودونو څخه په ګټه اخیستنې سره د محصلانو د روزنې او استادانو د څیړنیزې پرمختیا  له لارې د ټولنې په ښیرازۍ کې ونډه اخلي.

د کیفیت لوړاوي داخلي واحد

­پکتیا پوهنتون د تضمین کیفیت داخلي واحد د خپل اکاډمیک ظرفیت او مسلکی مهارتونو پر مټ غواړي چې د پکتیا پوهنتون د هیواد پر کچه په کیفیت کې یو مخکښه پوهنتون وي، او وکولی شي د تضمین کیفیت د چارچورب او پالیسیو په تطبیق سره د پوهنتون لپاره بشپړ ملي او نړیوال اعتبار تر لاسه کړي، او بهبود یې یقیني کړي.

د پکتیا پوهنتون د جنوب ختیځ زون په مرکز کې په قرار لرلو او د مجربو او تضمین کیفیت په برخه کې د مسلکي وړتیا لرونکو کسانو په درلودلو سره ټولو اخلاقی، مسلکي او اکاډمیکو اصولو ته په پام سره د پوهنتون کیفي پرمختګ او ټولنی د هوساینی په پار د فني او مسلکي خدماتو پر وړاندې کولو لګیا دی.

 

د پکتیا پوهنتون د کیفیت د تضمین موخې          

پکتیا پوهنتون د کیفیت د تضمین داخلي واحد په راتلونکو پنځو کلونو کې لاندې ستراتیژیک اهداف تعقیبوي.

  1. په پوهنتون کې د کیفیت د تضمین لپاره د یو پایښت لرونکي میکانیزم را منځته کول.
  2. د تضمین کیفیت اصل په پوهنتون شموله پروسه بدلول.
  3. د ملي، سیمه ایزو او نړیوالو معیارونو سره سم زده کړو له عرضې څخه ډاډ تر لاسه کول.
  4. په پوهنتون کې د کیفیت له روان بهیر څخه څارنه کول.
  5. د منل شویو معیارونو د عرضه کولو له لارې د پوهنتون د تدریس، څېړنو، او اداري چارو پرمختګ ته لارهواری کول.
  6. د انساني، مالي، او اداري سرچینو د داسې مدیریت په برخه کې له ادارې سره مرسته کول، چې له کبله یې پوهنتون خپل ماموریت او ستراتیژیکو موخو ته په اغيزمن ډول ورسیږي.
  7. د پوهنتون او هغه اړوند پروګرامونو لپاره د ملي او نړیوال اعتبار تر لاسه کول.
  8. د کیفیت د تضمین په اړه د پوهاوي کچې لوړول، او په دې برخه کې د داسې اشخاصو روزل چې پوهنتون او ټولنې ته په اغېزمن ډول خدمت وکړی شي.
  9. د کیفیت لوړاوي او اعتبار ورکوونې د ملي چارچوب، طرزالعملونو، او پالیسیو پلي کول.
  10. په دنده کې د مکافاتو او مجازاتو اصل ژوندي کول.