لوبې

ل

دپکتيا پوهنتون دکرنې پوهنځی دکرکټ ټيم دکرکټ دسياليوپای لوبه وګټله (۱۳۹۲)