مونږسره اړيکه ونيسئ

 

محمد داود افغان

د پکتیا پوهنتون خارجی او داخلی اړیکو مسول

  +  93 (0)775 365325

                                                                                                                    +  93 (0) 781828291

                                                                                                                     daud.afghan@gmail.com

                                                                                                                     web: www.pu.edu.af