مونږسره اړيکه ونيسئ

 

د پکتیا پوهنتون ریاست

ایمیل :    s.jalalzai@yahoo.com   

تیلفون +93  784757862   :

 

 

 

 

 

محمد داود افغان

د معلوماتی تیکنالوژی لوی مدیر

daud.afghan@pu.edu.af

                                                                                                                     daud.afghan@gmail.com

        تیلفون +93 775365325   :