دپکتيا پوهنتون اداره

د پوهنتون اداره

پوهنتون ریاست

بریښنا لیک:  s.jalalzai@yahoo.com

مویایل:        784757862 +93(00) 

 

 

د پکتیا پوهنتون د علمي چارو مرستیال

 

بریښنا لیک     ahmadia209@gmail.com

مویایل:   93782919584, +93748884798  (00) 

 

دمحصلانودچارومرستيال 

بریښنا لیک      Naqibzazai99@gmail.com

مویایل:    776769080  93(00)