دپکتيا پوهنتون اداره

محمد داود افغان 

د پکتیا پوهنتون داخلي او خارجي اړیکو مسول  

 

 775365325 0093 

 daud.afghan@gmail.com

Website: pu.edu.af