تضمین کیفیت

فعالیت ها

فعالیت های واحد داخلي تضمین کیفیت

واحد داخلي ارتقای کیفیت و اعتبار دهي به داشتن سه تن تشکیل سازماني فعالیت های مختلف را انجام میکند، از قبیل ارزیابي از کیفیت تدریس، ارزیابي فعالیت های اساتید و کارمندان اداري، ارزیابي پوهنځی ها و دیپار تمنت ها، تدویر ورکشاف های اګاهي دهي در بخش تضمین کیفیت، نظارت از امور کمیته های اصلی و فرعی و سایر وظایف کې مربوط این نهاد میشود. واحد داخلی ارتقای کیفیت در سطوح مختلف پوهنتون از قبیل کمیته اصلي تضمین کیفیت پوهنتون، پوهنځی ها و دیپارتمنت ها دارد، که فعالیت مؤثر دارد.

کمیته تضمین کیفیت پوهنتون

کمیته تضمین کیفیت پوھنتون  پکتیا تحت سرپرستی معاونت علمی-  فعالیت می نمایند. وظیفه اصلی آن برنامه  ریزی و نظارت از تطبیق برنامه ھای ارتقای کیفیت در سطح پوھنتون، انجام ارزیابی خودی پوھنتون و ارائه گزارش آن به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردھی وزارت تحصیلات عالی می باشد. لایحه وظایف این کمیته قرار ذیل می باشد:

 1.  تلاش در امر بهبود کیفیت در نهاد تحصیلی.
 2. نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، پوهنحی‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ ده.
 3. تهیه گزارش های ارزیابی خودی نهادتحصیلی.
 4. بررسی گزارش ارزیابی خودی پوهنحی‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ ده.
 5. همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری.
 6. آشنایی کامل با پلان ستراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان ستراتیژیک موسسه مربوط و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی.
 7. ارایۀ مشوره به رییس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد ارتقای بهبود کیفیت پوهنحی‎ها و خدمات عمومی مانند لابراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتابخانه‎ها، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق و سایر عرصه‎های علمی مؤسسه.
 8. تهیه اسناد مناسب برای کمیتۀ به اساس بازنگری از فعالیت‎های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر پوهنحی.
 9. حفظ محرمیت تصامیم مجالس کمیتۀ، بحث‎ها با پوهنحی‎ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه.
 10. برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی.
 11. تهیه گزارش نظارت سالانه، مرور دوره یی برنامه ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن.
 12. اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذیصلاح محول میگردد.

اعضای کمیته تضمین کیفیت  پوھنتون بر اساس رھنمود، به وسیله  شورای علمی انتخاب گردیده و 9 نفر می باشند.

  نام تخلص درجه تحصیل رتبه علمی رشته تحصیلی موقف
1 عبدالله احمدی دوکتورا پوهنمل حفاضه نباتات معاون علمی
2 نقیب الله ځاځی ماستر پوهنمل سیول معاون امور محصلان
3 محمد امین احمدزی ماستر پوهنمل مدیریت پوهنځی زراعت
4 نجیب ﷲ احمدزی ماستر پوهنیار توسعه واقتصاد آمر ارتقای کیفیت
5            
6            
7            
8            
9            
10            

کمیته های فرعی تضمین کیفیت

تحت نظر کمیته ارتقای کیفیت پوھنتون، کمیته ھای فرعی در پوھنحی ھا و دیپارتمنت ھا تشکیل گردیده است. بدینترتیب پوھنتون دارای 7 کمیته فرعی تضمین کیفیت در سطح پوھنحی ھا بدین شرح است:

1.  کمیته  تضمین کیفیت  پوھنحی طب معالجوی.

2.  کمیته  تضمین کیفیت  پوھنحی حقوق و علوم سیاسی.

3.  کمیته تضمین کیفیت  پوھنحی اقتصاد.

4.  کمیته تضمین کیفیت  پوھنحی انجنیری.

5.  کمیته تضمین کیفیت پوهنځی تعلیم وتربیه.

6.  کمیته تضمین کیفیت پوهنځی زبان وادبیات.

7.  کمیته تضمین کیفیت پوهنځی زراعت.

 کمیته های تضمین کیفیت پوھنحی ھا تحت سرپرستی ریاست پوھنحی ھای مربوط فعالیت می نمایند. وظیفه اصلی این کمیته  ھا برنامه ریزی و انجام ارزیابی خودی در سطح ھر پوھنحی و ارائه گزارش به  کمیته  ارتقای کیفیت پوھنتون می باشد.

کمیته  ھای فرعی تضمین کیفیت در دیپارتمنت ھا تحت سرپرستی آمران دیپارتمنت ھای مربوطه فعالیت می کنند. این کمیته  ھا ارزیابی ھای خودی را در سطح دیپارتمنت انجام داده و به  کمیته ھای ارتقای کیفیت پوهنځی گزارش میدھند.

وظایف اصلی کمیته ھای فرعی تضمین کیفیت در سطح پوھنحی ھا و دیپارتمنت ھا در امر ارتقای کیفیت به صورت زیر خلاصه می شود.

1.  ترویج فرھنگ و دانش ارزیابی به عنوان رکن اصلی متضمن بھبود کیفیت در بین اعضای کادر علمی، کارمندان ومحصلان پوھنتون.

2.  تدوین برنامه ھای کوتاه مدت و میان مدت بر اساس ارزیابی درونی پوھنتون جھت بھبود کیفیت علمی و اداری پوھنتون.

3.  تسھیل در امر ارزیابی درونی و بیرونی پوھنتون.

4.  بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی درونی پوھنحی و دیپارتمنت و ارائه  پیشنھادات مناسب برای بھبود کیفیت.

5.  ارائه  نتایج و پیشنھادات ارزیابی ھای انجام شده بصورت مستند و مستدل به  کمیته  ارتقای کیفیت پوھنحی     و پوھنتون.

6.  اخذ گزارش عملکرد دوره ای از واحد ھای ذیربط و تدوین گزارش سالانه ارزیابی.

7.  پیشنھاد و انجام طرح ھای تحقیقاتی مرتبط با ارزیابی موسسه .