زنده گی نامۀ معاون امور محصلان

 

 

 

معرفی  مختصر پوهنمل محمد نعیم وصال

محترم استاد محمد نعیم وصال فرزند حاجی زیارت خان نوۀ حاجی آدم خان به تاریخ ۳۰ حوت سال ۱۳۶۶خورشیدی در یک خانوادۀ متدین و اهل علم در منطقۀ مچلغویی ولسوالی احمدآبا ولایت پکتیا دیده به جهان گشوده است. دانشهای اولیه و متداول عصر خویش را طی سال ۱۳۸۴ خورشیدی در لیسۀ عالی قیس ابن سعد (رض)، واقع نصرت مینه- شمشتو یی  پشتونخواۀ پشاور فراگرفته است؛ تحصیلات عالی مقطع لیسانس را طی سال ۱۳۸۹ خورشیدی، در دیپارتمنت پشتو یی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیۀ کابل مؤفقانه پایان بخشیده اند. سپس موصوف در سال  ۱۳۹۶ خورشیدی، شامل برنامۀ  کارشناسی ارشد(ماستری) دیپارتمنت پشتو یی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون مرکزی کابل گردیدند، دروس آن برنامه را در اخیر سال ۱۳۹۷خورشیدی با نگارش و دفاع پایاننامۀ علمی- پژوهشی زیر عنوان: ( د ژبې د تدریس مېتودولوژي) با پیروزی تمام اکمال نمودند.

     آثار علمی- پژوهشی: پوهنمل محمد نعیم وصال ضمن تیزس (پایاننامۀ تحصیلی مقطع ماستری)، اثر علمی زیر عنوان(د کرهکتنې د ډولونو شننه) نگاشته اند. در کنار این چندین مقاله علمی- پژوهشی را در ژورنالهای معتبر ملی و بین المللی منتشر نموده اند. باید یادآور شد که روی چندین مقالۀ آقای وصال هماکنون عملاً کار جریان دارد.سهم و اشتراک در سمینارهای علمی، ورکشاپها و مجالس علمی- فرهنگی مصروفیتهای دیگریست که آقای وصال در کنار سایر وظایف سپرده شده انجام داده است.

      وظایف انجام شده و مسؤلیتهای اکادمیک:

محمد نعیم با داشتن درجۀ تحصیل ماستر و رتبۀ علمی پوهنمل هماکنون به طور رسمی منحیث معاون امور محصلان پوهنتون پکتیا، ایفای وظیفه میکند. موصوف به تاریخ ۲۴ میزان میزان سال ۱۳۹۱ خورشیدی در کادر علمی دیپارتمنت پشتو پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون پکتیا شمولیت حاصل نمودند؛ قبل از این به عنوان مدیر عمومی دفتر ریاست پوهنتون پکتیا وظیفه ایفاء نموده اند. 

         شایان تذکر است که  پوهنمل وصال در کنار اجرای سایر وظایف محوله،منحیث مسؤل ارتقای کیفیت (تضمین کیفیت) پوهنځی تعلیم و تربیه و عضویت فعال در کمیتههای متعدد علمی- فرهنگی به سطح دیپارتمنت، پوهنځی و پوهنتون سهم داشته اند. نامبرده در این مدت دوبار به عنوان آمر دیپارتمنت پشتو نیز مصدر خدمت صادقانه شده است.