د پکتیا پوهنتون د علمي چارو مرستیال لنډه پیژندنه

 

 

استاد عبدالله مسلم فرزند محمد امان در سال 1365خورشیدی در ولایت وردگ ولسوالی جغتو، قریۀ بلندخیل چشم به جهان گشود. نام برده دورۀ ابتدایه، ثانویه و لیسۀ را در ولسوالی جغتو لیسۀ عالی غازی محمد جان خان به پایان رسانیده است. در سال 1386خورشیدی از طریق کانکور عمومی در دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبعی پوهنتون تعلیم و تربیۀ کابل کامیاب و دورۀ چهارساله را به موفقیت کامل به درجۀ اعلی در سال 1390خورشیدی به پایان رسانده است.

استاد مذکور در سال 1391خورشیدی در دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیۀ پوهنتون پکتیا به حیث عضو کادر علمی تقرر حاصل نموده و به تدریس آغاز کرد. همچنان در پهلوی تدریس برای به دست آوردن رتبۀ علمی پوهنیاری تحت عنوان(حرارت) از زبان انگلیسی به زبان پشتو کتابی را ترجمه کرد. کتاب ترجمه شده در مقام وزارت محترم تحصیلات عالی تأیید و موصوف از رتبۀ علمی پوهیالی به رتبۀ علمی پوهنیار نایل گردید.

استاد مسلم در سال 1397خورشیدی برای ادامۀ تحصیل جهت کسب سند ماستری به کشور ایران سفر نمود و موصوف در سال 1400خورشیدی در پوهنتون(ابوعلی سینا) در ولایت همدان کشور ایران در بخش (اپتیک و لیزر) دورۀ ماستری خویش را به درجۀ اعلی به اتمام رساند.

استاد موصوف بعد از برگشت به کشور خود(افغانستان) بنا به پیشنهاد پوهنتون پکتیا و حکم مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به حیث رییس پوهنحی تعلیم و تربیۀ پوهنتون پکتیا مقرر و اکنون در پوهنحی مذکور به صفت رییس ایفای وظیفه می نماید.

قابل یادآوری‌ست که استاد مذکور در دورۀ ده سالۀ تدریس و تحصیل خویش دو مقاله را در داخل کشور و یک مقاله را در خارج از کشور به چاپ رسانیده است.

ایمیل ادرس: abdull.muslim225@gmail.com

د تلفون شمیره : ۰۷۹۸۳۴۲۷۹۴ - ۰۷۷۳۰۳۴۷۷۳