درباره پوهنتون پکتیا

درباره پوهنتون پکتیا

پوهنتون پکتیا به اساس پیشنهاد شماره (۱۲۶۴) مؤرخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ مقام محترم ولایت پکتیا و حکم شماره (۴۲۸۶) مؤرخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ خورشیدی مقام محترم ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان به عنوان پوهنتون دولتی غیر انتفاعی که فارغان آن به سویه لیسانس شناخته می شود منظور و ایجاد گردید.

     پوهنتون پکتیا برای نخسین بار در سال (۱۳۸۳) خورشیدی با داشتن دو پوهنځی (زراعت و تعلیم وتربیه) به فعالیت خویش آغاز نمود که در سال (۱۳۸۷) خورشیدی نخسیتن دور فارغان خویش را به تعداد (۳۵) تن جهت خدمت به جامعه تقدیم نمود. نهاد تحصیلی متذکره که دارای تشکیلات علمی، اداری و تربیتی بوده، در مطابقت با قوانین نافذه و مقررات کشور توسط ریاست محترم پوهنتون اداره می شود.

     در سال (۱۳۸۹) خورشیدی بر اساس منظوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان پوهنتون خصوصی آریانا مقیم در پیشاور با داشتن سه پوهنځی (حقوق و علوم سیاسی، طب و انجینری) با این نهاد علمی مدغم گردیده و از سال (۱۳۹۰) خورشیدی به این طرف در چوکات این پوهنتون به فعالیت آغاز نموده، و علاوه از آن در سال (۱۳۹۲) خورشیدی پوهنځی زبان و ادبیات و در سال (۱۳۹۳) پوهنځی اقتصاد نیز نظر به ضروریات ایجاد و در چوکات این نهاد تحصیلی به فعالیت آغاز نمودند.