زندگی نامه ریس پوهنتون

معرّفی فشردۀ رییس پوهنتون

پوهندوی دکتر سید ولی جلالزی، زادّۀ 1360 خورشیدی در قریۀ نیستی کوت از مربوطات شهر گردیز ولایت پکتیا؛ تحصیلات ابتدایی را در دیار مهاجرت آغاز و دورۀ متوسطه و لیسه را در لیسۀ عالی عبدالحیّ گردیزی شهرگردیز به پایان رسانید.

سپس از طریق آزمون کانکور به فاکولتۀ زراعت پوهنتون ننگرهار راه یافت و در سال 2006 میلادی به سویۀ لیسانس فارغ الّتحصیل آن نهاد تحصیلی گردید.

موصوف پس از فراغتِ دور لیسانس، افتخار استادی رشتۀ اگرانومی (خاک‌شناسی) فاکولتۀ زراعت پوهنتون پکتیا را بدست آورد و پس از حدود یک سال تدریس و خدمت به فرزندان میهن، جهت ادامۀ تحصیلات، عازم کشور هندوستان برای دور تحصیلی فوق لیسانس (ماستری) گردید و درسال 2010 میلادی تحصیلات ماستری خویش را پیروزمندانه به پایان رسانید و جهت خدمت، به کشور برگشت و به تدریس و تربیّت فرزندان وطن پرداخت.

دکتر جلال‌زی پس از مدّتِ یک سال و شش ماه دوباره جهت ادامۀ تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری وارد کشور هندوستان گردید و سر انجام ضمن دریافت جایزۀ محصل برتر از جانب اتحادیّۀ محصلان جهان در کشور هندوستان، در سال 2015 میلادی گواهینامۀ دکتری نیز بدست آورد و افتخارانه دوباره به کشور برگشت.

وی در این مدّت خدمت و کار که در ادارۀ پوهنتون انجام داده است، در عرصۀ تعلیم و تحصیل و پیشرفت های مادّی و معنوی فرزندان میهن و همچنان اشتراک در کمیته های گوناگون علمی، اداری و کمیته های غیر رسمی پوهنتون، نقش ارزنده ای ایفا نمود و حتّی در روزهای غیر رسمی نیز برای بهبود وضعیّت پوهنتون در عرصه های مختلف، از هیچ نوع سعی و تلاش وهمکاری دریغ نه ورزیده است.

همچنان در کنار مصروفیت به تدریس مضامین مختلف، در سال 2015 میلادی به حیث آمر دیپارتمنت اگرانومی (خاک ش ناسی) و در 2016 میلادی به حیث رییس اتّحادیۀ استادان پوهنتون پکتیا برگزیده شد و سرپرست رییس پوهنحی زراعت نیز بود که درین مدّت، تمام امور مربوطۀ خویش را با صداقت و ایمان‌داری کامل انجام داد.

دکتر سید ولی جلال‌زی، از تاریخ  4  / 10 / 1394 خورشیدی بدینسو با پیشنهاد وزارت محترم تحصیلات عالی و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری، به حیث رییس پوهنتون پکتیا مقرر گردیده و تا اکنون در موقف مذکور مصروف خدمت به جامعۀ علمی کشور عزیزمان می باشد.

پیروزی‌های دوجهان نصیب شان باد!