پوهنځی اقتصاد

معرفی پوهنځی اقتصاد

پوهنځی اقتصاد در چوکات پوهنتون پکتیا با داشتن رشته اداره و تشبثات در سال ۱۳۹۲ ه ش تأسیس و در اغاز سال ۱۳۹۳ ه ش برای نخستین بار  محصلان را از راه  امتحانکانکور جذب نمود، درسال ۱۳۹۴ ه ش رشته مالی و بانکی نیز در پوهنځی متذکره ایجاد گردید.

در پوهنځي اقتصاد  طور اوسط  هر سال در حدود 500 تن محصلان از طرف (۸) هشت تن کادر علمی به سویه لسانس تدریس و اموزش داده می شود.  برای سال جدید ( ۱۳۹۸ ه ش ) سه تن اساتید جديد استخدام میگردد که کارهای تقررشان جریان دارد. علاوه بر کادر های علمی،  پوهنځی اقتصاد در تشکيل خویش مدیریت عمومی تدریسی، مدیریت اجرائیه و کار مند خدماتی را نیز دارد.

پوهنځی اقتصاد از سال ۱۳۹۵ به این سو با چهار نهاد دولتی و خصوصی مانند مستوفیت ولايت پکتيا، گمرک، عزیزی بانک و اطاق های تجارت و صنایع به منظور هدف یاد گرفتن کار های عملی محصلان توامیت ها را امضأ نموده است.

  فعلاً پوهنځی اقتصاد به منظور انجام بهتر  فعالیت ها و امور خویش  (۹) نو کمیته فعال دارد. پوهنځی اقتصاد تا کنون در دو دوره فراغت خویش ۲۸۳ تن فارغ التحصیلان که 14 تن آن اناث بوده به منظور خدمت بهتر به جامعه فارغ و تقدیم نموده.

دیدگاه

عرضه نمودن تحصیلات عالی با کیفیت در بخش اقتصاد که همخوان با معیار های جهانی و جواب گویی انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

ماموریت

اموزش محصلان به سطح لسانس در بخش اقتصاد به وسیله میتود های جدید اقتصاد معاصر و توسعه دانش در ساحه اقتصاد از طریق انجام دادن تحقیقات اساسی و عملی.

اهداف

 -  با در نظر داشت بازار کار و نورم های جهانی  بلند بردن کیفیت تدریس، اموزش و تحقیق پوهنځی.

- بلند بردن ظرفیت علمی وسویه تحصیلی اعضا ی کادر علمی پوهنځی.

- بیشتر نمودن تشکیل کادر علمی و هم چنان تشکیل اداری و خدماتی پوهنځی.

- تجدید دوامدار کریکولم و نصاب تحصیلی پوهنځی با در نظرداشت بازار کار و توسعه مسلک.

- به هماهنگی پوهنتون ایجاد و گسترش توامیت ها یا پارتنرشيپ ها با پوهنځی های دیگر، ادارات اقتصادی و نهاد های علمی  به سطح ملی و بین المللی و بدينوسيله  بیشتر نمودن رفت و آمد محصلان و اعضأ کادر علمی.

- تجهیز نمودن و غنی کردن کتابخانه  پوهنځی.

- توسعه فعالیت های تحقیق و بلند بردن کیفیت آن

- بیشتر نمودن فعالیت ها و خدمات انلاین و الکترونیکی و کم نمودن استفاده از کاغذ.

-  تطبیق پروسه تدریجی زبان انگلیسی (English as a Medium of Instruction) منحیث وسیله اموزش.

- بیشتر نمودن دو رشته یا دیپارتمنت موجود پوهنځی.

- اغاز نمودن برنامه شبانه در پوهنځی.

- تطبیق و توسعه برنامه ارتقای تضمین کیفیت.

- بازنگری و ارتقای مستمر طرزالعمل ها و معیار های پو هنځی.