پوهنځی زبان وادبیات

پوهنحی زبان وادبیات در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ خورشیدی به اساس درخواست پوهنتون پکتیا ومنظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تأسیس گردیده است.

این پوهنحی در نخستین سال تأسیس خود دارای سه دیپارتمنت‌ (دری، پشتو و انگلیسی) بود که به شمول (۴) تن محصلین اناث به تعداد (۳۷۵) تن محصلین در دیپارتمنت های مذکور مصروف فراگیری دانش بودند.

 در سال (۱۳۹۳) دیپارتمنت ژورنالیزم وآگاهی عامه  نیز درین پوهنحی به فعالیت آغاز نمود که اکنون (۱۳۹۳) از سوی دو تن استاد به تعداد (۶۶) تن محصلین درین رشته مصروف تحصیل وفراگیری دانش می باشند وقرار است در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ خورشیدی به ترتيب ديپارتمنت های عربی و آلمانی  را نیز ایجاد وبه جمع دیپارتمنت های این پوهنځی بیفزاید.

اکنون (۱۳۹۳) صنوف اول ودوم  وسوم در دیپارتمنت های دری وپشتو وهمچنان صنوف اول ودوم در دیپارتمنت انگلیسی  وصنف اول در دیپارتمنت ژورنالیزم دراین پوهنحی مصروف تحصيل اند که توسط (۱۶) تن استادان رسمی  به (۵۸۵) تن محصلین ذکور و(۷) محصلین اناث تدریس می گردد.

همچنان تقرر چهار تن از استادان این پوهنحی در حال طی مراحل بوده که از آنجمله به شمول يک زن دو تن به دیپارتمنت دری، یک تن به دیپارتمنت انگليسی ویک تن به دیپارتمنت ژورنالیزم تقرر حاصل خواهند نمود که تعداد مجموعی استادان در سال (۱۳۹۳) به (۲۰) تن خواهد رسید و قرار است در سال (۱۳۹۴) به تعداد (۶) تن استاد به حیث کادر های علمی جدید درین پوهنحی نیز جذب گردند.