د ژبو او ادبياتو پوهنځي تاريخچه:

 

پوهنځی ریس

دپوهنځی لرلیداو رسالت

پښتو څانګه 

دری څانګه

ژورنالیزم څانګه

انګلیسی څانګه