پیام رئیس پوهنتون

                          

     جهان امروزی که حیثیت یک قریه را به خود اختیار نموده است و کشور ما همانند یک خانه بخشی از آن میباشد، به تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و آموزش های تخصصی نیازمند میباشد، در این قریه بدون دسترسی به تکنالوژی زندگی ممکن نیست و ما فقط از راه علم میتوانیم به تکنالوژی دسترسی داشته باشیم.

     بنابر این رهبری پوهنتون پکتیا تا حد توان کوشش نموده تا این پوهنتون دارای یک ویب سایت رسمی باشد، تا از این طریق بتواند دست آوردها و تحقیقات خویش را با دیگر افراد جامعه شریک سازد، که الحمدالله مشکلات در این زمینه مرفوع گردیده و ویب سایت پوهنتون پکتیا بار دیگر فعال گردیده است، و از بخش تکنالوژی معلوماتی وزارت محترم امید میرود که در زمینه ویب سایت های پوهنتونها محتاطانه عمل نمایند تا تمام پوهنتونها از طریق ویب سایت های رسمی خویش معلومات مورد نظر را به دیگران رسانده بتوانند.

     حکومت افغانستان نیز باید بر اساس تعهدات بین المللی زمینه های آموزش های بیشتر و دسترسی به مبحث های مهم علوم معاصر را به مردم فراهم نماید.

     به همین اساس قانون اساسی افغانستان به ایجاد مؤسسات عمومی و تخصصی برای تحصیلات عالی در افغانستان حکم مینماید    و در این مادۀ از قانون به پیشرفت آموزش تأکید بیشتر دارد.

     به منظور رسیدن به اهداف متذکره وزارت تحصیلات عالی باید میکانیزمهای جهت بهبود و اعتدال پوهنتونها ترتیب دهد تا بتواند به ارتقا کیفیت در پوهنتونها دست یابد و همچنان ستراتیژی ملی پیشرفت افغانستان (ANDS) در زمینه کیفیت بهتر در تحصیلات عالی تأکید می ورزد.

     اداره پوهنتون پکتیا نیز تلاش می ورزد تا این نهاد تحصیلات عالی به همۀ آن نیازمندی ها پاسخگو باشد که سبب رشد و پیشرفت کشور عزیز ما افغانستان میگردد، این مسائل در پلان و پالیسی های وزارت تحصیلات عالی جاگزین گردیده و پلان ستراتیژیک پوهنتون پکتیا نیز به اساس همین پالیسی ترتیب یافته است، تا بتواند آرامش سرتاسری بوجود بیاورد و به همه ارزش های ملی پابند باشد و به سطح جهانی از اعتبار خوب برخوردار باشد.

     مسؤلیت و وظیفه ما در این مورد چنین میباشد که: به همۀ آن افرادی که با شرایط تحصیلات عالی سازگار باشند زمینه تحصیل و تحقیق را فراهم آوریم، تا به آینده درخشان کشور ما کادرهای مسلکی و مجرب را تقدیم نماییم و یک افغانستان عاری از همۀ مشکلات امروزی داشته باشیم.

     در پوهنتون پکتیا توجه بیشتر ما در زمینه کیفیت بهتر در سالهای پیشرو خواهد بود، تا ما آموزش های برابر با معیار های جهانی را به نسل جوان خود برسانیم، غرض رسیدن به این هدف از همۀ هموطنان، تاجران ملی و حکومت توقع به عمل می آید که در زمینه ما را یاری رساند تا کادرهای سازگار با معیارهای جهانی و صاحب اعتبار بین المللی را جهت خدمت به این جامعه تقدیم نماییم.

     از اهل قلم، اساتید پوهنتون و محصلین گرامی خواهشمندیم تا معلومات مفید را در زمینه تحصیلات عالی و مسائل علمی همرای ما شریک سازند تا به غنامندی ویب سایت ما افزوده شود و سبب پیشرفت پوهنتون ما گردد.

              بااحترام

پوهنمل عبیدالله اخندزاده

رئیس پوهنتون پکتیا