تاریخچه پوهنځی طب

تاریخچه

پوهنځی  طب درسال ۱۳۹۰ تحت چوکات پوهتنون پکتیا با مدغم شدن پوهنتون غیردولتی آریانا با امکانات کمتر باداشتن ۱۱۳۶ محصلین و هفت استادان قراردادی بشکل علمی و کدری شروع کردن از شروع سال فعالیت هفت دوره فارغین را به جامعه تقدیم کردند که مجموعاً ۸۹۳ محصل ذکور به شمول اناث شامل بودند در حال حاضر ۶۲۷ محصلین درچوکات پوهنځی طب مشغول آموختن است که به تعداد۵۵۶ محصیلین ذکور و ۷۱تن محصلین اناث  میباشد که فعلا ۲۲ استادان کادری در پوهنځی امور تدریس را به پیش میبرد که دو استادان شان مشعول برنامه ماستری هستند  و ۲۰ استادان پوهنځی طب رتبه علمی پوهنیاری دارد و دو استادان شان رتبه علمی پوهیالی را دارامیباشد .

ساختار علمی پوهنځی طب سه دیپارتمنت بشکل عملی فعالیت دارد

۱- دیپارتمنت پاراکلنیک

۲- دیپارتمنت جراحی

۳- د یپارتمنت داخله

برای سال تحصیلی آینده از طرف ریاست پوهنتون پکتیا در چوکات پوهنځی طب برای وزارت تحصیلات عالی دیپارتمنت های هستولوژی-پتالوژي ، فزیالوژی -اناتومی، عقلی -عصبی ،نسایی ولادی و داخله اطفال پیشنهاد شده .

این پوهنځی کتابخانه  و لابراتوارخاص دارد که کتابخانه آن به کمبود کتاب و لابراتوار آن  کمبود به سامان آلات لابراتواری روبرواست ،اطاق فارمسی ، اطاق مشوره صحی ،اطاق اناتومی هم در پوهنځی طب وجود دارد که محصلین از آن استفاده میکند و همچنان  اکثر اطاق های  درسی مجهز به پروجکتور میباشد .

پوهنځی طب شفاخانه  کادری دارد که ۳۶ نفر پرسونل مسلکی و غیر مسلکی دارد که در راس آن استاد پوهنخی طب پوهنیار خالد اکبری است امور سرطبابت رابه پیش میبرد.  شفاخانه تعمیر شخصی ندارد که برای فعلا به اساس پروتوکول در شفاخانه حوزوی پکتیا مدغم شده است و محصلین طب به وجه احسن دوره ستاژ و کار عملی شانرا به پیش میبرد همچنان در سال ۱۳۹۵ سازمان  بین المللی صحی  پوهنځی طب پوهنتون پکتیا را به رسمیت شناخت..